120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Podobieństwa i różnice we właściwościach kruszyw gabrowych i bazaltowych

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):153–162
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Gabro i bazalt są skałami magmowymi zasadowymi o zbliżonym składzie mineralnym. Powstają z jednego typu stopu magmowego zubożonego w krzemionkę. Bazalt jest wylewnym odpowiednikiem gabra. Różna geneza tych skał wpływa na ich różnice teksturalne, co ma wpływ na właściwości kruszyw z nich produkowanych. Przedstawiono analizę właściwości kruszyw gabrowych i bazaltowych wyprodukowanych z wybranych krajowych złóż. Dokonano zestawienia i porównania tych właściwości. Szczególną uwagę zwrócono na pojawiające się różnice istotne dla wykorzystania tych kruszyw w budownictwie.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Kubuszewski
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (12):
1. ZAPAŚNIK W., Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach 2010–2013. Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009.
2. ZAGOŻDŻON P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Wydz. Górniczy PWr., praca doktorska, Wrocław 2001.
3. ŚLIWA Z., Typy genetyczne drobnej szczelinowatości w bazaltach i jej wpływ na jakość produkowanych kruszyw, Acta Univ. Wratisl., Prace Geol.-Min. IV, No 247, 1975.
4. GÓRALCZYK S., FILIPCZYK M., Badania procesów identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 121, Wrocław 2008.
5. Ekspertyzy – sprawozdania z badań nr: 11717, 12692, 12480, 12643, 12345, 12628, 12096, 11716, 11886, 12670, 12413, 12629, 12091, 12909, 12475, 11742, 11993. IMBiGS, 2006–2011.
6. Sprawozdania z badań kruszyw diabazowych z Niedźwiedziej Góry, Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, 2006–2010.
7. Sprawozdania z badań kruszywa z gabra z Braszowic i Słupca, Laboratorium Biproskal Wrocław, 2010–2011.
8. Budownictwo ogólne – materiały i wyroby budowlane, t. 1, Wyd. Arkady, 2005.
9. WASILEWSKA M., Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska PBiał., praca doktorska, Białystok 2011.
10. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., GAMBAL P., ŻUREK A., Kruszywa pomiedziowe, a naturalne – które lepsze?, Kruszywa, Produkcja – Transport – Zastosowanie, 2011.
11. ZIĘTKOWSKI L., Badanie rozspajania bloków skalnych i betonowych metodą elektrohydrauliczną, Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, praca doktorska, Kraków 2007.
12. OSIKA R. (red), Geologia i surowce mineralne Polski, Wyd. Geol., Warszawa 1970.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586