PL EN
PIASKOWCE FORMACJI OSTROWIECKIEJ OKOLIC OPOCZNA I ŻARNOWA JAKO KAMIEŃ ARCHITEKTONICZNY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Guzik   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):59-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
South-West of Żarnów, exhibit various quality and suitability as an architectural stone. In the nine of the analyzed quarries seven varieties of sandstones has been distinguished. They were described in terms of lithology, petrographic composition as well as physic-mechanical properties. On the basis of these research the sandstone varieties of the best technical qualities has been indicated.
 
REFERENCJE (21)
1.
BAŁA M., 2009, Badanie wpływu anizotropii i zasilenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznych, Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, t. 35, z. 2/1. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2014 r., Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2015 (i wydania wcześniejsze).
 
2.
DZIEDZIC A., 2005, Ocena cech strukturalnych piaskowców krośnieńskich z Mucharza (Beskid Mały) na podstawie pomiarów prędkości fali podłużnej, Przegląd Geol., t. 53, nr 7.
 
3.
GUZIK K., 2013, Zróżnicowanie litologiczne piaskowców jurajskich i kredowych NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w kontekście ich przydatności w budownictwie, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Górnictwo i Geologia nr 136, Studia i Materiały nr 43, 73–83. Piaskowce formacji ostrowieckiej okolic Opoczna i Żarnowa jako kamień architektoniczny 71.
 
4.
GUZIK K., 2015, Piaskowce formacji ostrowieckiej północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – zmienność litologii i parametrów fizyczno-mechanicznych, a możliwości surowcowego wykorzystania, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 92 (w druku).
 
5.
KANCIRUK A., 2008, Metoda pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach skalnych podczas testów laboratoryjnych, Kwartalnik AGH, Górnictwo i Inżynieria, r. 32, z. 1.
 
6.
KŁOPOTOWSKA A.K., 2011, Odporność piaskowca szydłowieckiego na krystalizację soli w aspekcie wzmacniania strukturalnego, Górnictwo i Geoinżynieria, r. 35, z. 2.
 
7.
KOZYDRA Z., 1961, Geologiczne warunki występowania surowców skalnych w dolnej jurze północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Kwart. Geol., t. 5, nr 4, Warszawa.
 
8.
KRYSTEK M., 2009, Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne romańskich kościołów w Inowłodzu i Żarnowie, Przegląd Geol., t. 57, nr. 4.
 
9.
MIDAS, 2016, Baza danych PIG-PIB, Warszawa.
 
10.
PESZAT C., 1973, Właściwości techniczne piaskowców Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe AGH, nr 378, Geologia, z. 18.
 
11.
PETTIJOHN F.J., POTTER P.E., SIEVER R., 1972; 1987, Sand and sandstone, Springer-Verlag, New York.
 
12.
PIEŃKOWSKI G., 2004, The epicontinental Lower Jurassic of Poland, Polish Geol. Inst. Spec. Papers, 12.
 
13.
PINIŃSKA J. (red.), 1994, Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, cz. I. Skały osadowe regionu świętokrzyskiego, Zakład Geomechaniki UW.
 
14.
PINIŃSKA J., PŁATEK P., 2002, Badania ultradźwiękowe w ocenie wytrzymałości skał, Górn. Odkr. nr 2–3.
 
15.
PN-84/B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyko-mechanicznych.
 
16.
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.
 
17.
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym.
 
18.
TEOFILAK-MALISZEWSKA A., 1968, Petrografia osadów liasu w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Inst. Geol. Biul., 216, Warszawa.
 
19.
WALENDOWSKI H., 2015, Piaskowce z Sielca, Nowy Kamieniarz, nr 84.
 
20.
ZŁONKIEWICZ Z., 2006, Charakterystyka litologiczna. Jura dolna, [w:] Kowalczewski Z., (red.), Profile głębokich otworów wiertniczych PIG, Opoczno, PIG 2, z. 111.
 
21.
ZŁONKIEWICZ Z., 2013, Struktury sedymentacyjne w piaskowcach żarnowskich (formacja ostrowiecka, dolny synemur) w Sielcu koło Żarnowa (zachodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) [w:] Krobicki M., Feldman-Olszewska (red.), V Polska Konferencja Sedymentologiczna, POKOS.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top