PL EN
Scope of reclamation works for direction agricultural and forest in mines rock mining
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):203-213
 
ABSTRACT
In the paper attempted to systematize type and scope of reclamation works for direction agricultural and forest. Assumed three phases of reclamation: preliminary, technical and biological. Preliminary reclamation has to establish reclamation direction and execution of project-estimate documentation. Technical reclamation consists in the shaping of the terrain, regulation of the hydrogeological conditions, reproduction of the soil, separation of toxic soil formations and the construction and reconstruction of roads, paths. During biological reclamation are performed forms of handling which are aimed at initiate soil-forming processes through agrotechnical measures. Analysis of the type and scope of reclamation works has shown that the type of works, for both analyzed directions is the same. The scope of works of preliminary reclamation is also the same for both directions. However, in the case of technical and biological reclamation scope of works differs depending on reclamation direction, the state of degraded and group of reclaimed object.
 
REFERENCES (24)
1.
BĄCZALSKA D., 1998, Ocena możliwości składowania skratekpochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławsku na miejskim wysypisku komunalnym, Mat. Konferencji Naukowo--Technicznej Osady ściekowe w praktyce, Częstochowa-Ustroń.
 
2.
BOBREK K., PAULO A., 2005, Problemy zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego na przykładzie złóż w dolinie Soły między Kętami a Bielanami, Geologia, t. 31, nr 2, 153— 165.
 
3.
CHWASTEK J., 1972, Ochrona i rekultywacja powierzchni w górnictwie odkrywkowym, Skrypt PWr., Wrocław.
 
4.
CYMERMAN R., 1988, Rekultywacja gruntów zdewastowanych, Olsztyn, Wyd. Akademii Rolniczo--Technicznej w Olsztynie.
 
5.
CYMERMAN R., MARCINKOWSKA L, 2010, Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów, Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
6.
DWUCET K., KRAJEWSKI W., WACH J., 1992, Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, Katowice, Wyd. Uniwersytet Śląski.
 
7.
KAŹMIERCZAK U., MALEWSKI J., 2001, Koncepcja systematyki kierunków rekultywacji, Kopaliny Pospolite, nr 7, 9-10.
 
8.
KRÓL L., 2005, Wydobycie kruszywa naturalnego a budowa stawów rybnych w świetle wymagań technicznych i przepisów prawa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, nr 2, 83-8.
 
9.
MACIAK F., 1999, Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
10.
PN-G 07800:2002, Górnictwo odkrywkowe. Rekultywacja. Ogólne wytyczne projektowania.
 
11.
ROSIK-DULEWSKA C, 2010, Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. PWN, Warszawa.
 
12.
SIUTA J., 1998, Warunki i sposoby przyrodnicze użytkowania osadów ściekowych, Mat. Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów, Kraków.
 
13.
SKAWINA T., BOJARSKI Z., 1968, Rekultywacja w działalności górniczej, Ochrona Terenów Górniczych, nr 3.
 
14.
SKAWINA T., TRAF AS M., 1972, Kryteria oceny przydatności gruntów dla rekultywacji, XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTG Ochrona środowiska glebowego, Kraków-Katowice-Puławy.
 
15.
SKAWINA T., ZUBIKOWSKA-SKAWINOWA L., BOJARSKI Z., KAMIENIECKI F., 1964, Zasady ogólne zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, Węgiel Brunatny, nr 1.
 
16.
STRZAŁKOWSKI P., KAŹMIERCZAK U., 2013, Systematyka kierunków rewitalizacji i przykłady jej zastosowania na terenach pogórniczych województwa dolnośląskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Ustroń.
 
17.
SLEBODZINSKI J., 1988, Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych skał zwięzłych, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia i Sozotechnika, nr 26.
 
18.
UBERMAN R., UBERMAN R., 2010, Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. ws. odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, Dz.U.2006.49.356.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. ws. komunalnych osadów ściekowych, Dz.U.2010.137.924.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. 1999.43.430.
 
22.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409.
 
23.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.503.
 
24.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U.2001.115.1229.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top