PL EN
Zakres prac rolnego i leśnego kierunku rekultywacji w kopalniach górnictwa skalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):203-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podjęto próbę usystematyzowania rodzaju i zakresu prac rolnego i leśnego kierunku rekultywacji, przyjmując trzy fazy rekultywacji: przygotowawczą, podstawową (techniczną) i szczegółową (biologiczną). Rekultywacja przygotowawcza ma na celu ustalenie (zakresu) rekultywacji oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podstawowa polega na kształtowaniu rzeźby terenu, uregulowaniu warunków hydrogeologicznych, odtwarzaniu gleb, separacji utworów toksycznych oraz budowie i odbudowie dróg, ścieżek. W trakcie rekultywacji szczegółowej wykonywane są zabiegi mające na celu zapoczątkowanie procesów glebotwórczych poprzez zabiegi agrotechniczne. Analiza prac rekultywacyjnych wykazała, że rodzaj prac, dla obu analizowanych kierunków, jest taki sam. Zakres prac fazy przygotowawczej jest także jednakowy dla obu kierunków, a w przypadku rekultywacji technicznej i biologicznej różni się w zależności od kierunku, stanu zdegradowania jak i grupy rekultywowanego obiektu.
 
REFERENCJE (24)
1.
BĄCZALSKA D., 1998, Ocena możliwości składowania skratekpochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławsku na miejskim wysypisku komunalnym, Mat. Konferencji Naukowo--Technicznej Osady ściekowe w praktyce, Częstochowa-Ustroń.
 
2.
BOBREK K., PAULO A., 2005, Problemy zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego na przykładzie złóż w dolinie Soły między Kętami a Bielanami, Geologia, t. 31, nr 2, 153— 165.
 
3.
CHWASTEK J., 1972, Ochrona i rekultywacja powierzchni w górnictwie odkrywkowym, Skrypt PWr., Wrocław.
 
4.
CYMERMAN R., 1988, Rekultywacja gruntów zdewastowanych, Olsztyn, Wyd. Akademii Rolniczo--Technicznej w Olsztynie.
 
5.
CYMERMAN R., MARCINKOWSKA L, 2010, Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów, Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
6.
DWUCET K., KRAJEWSKI W., WACH J., 1992, Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, Katowice, Wyd. Uniwersytet Śląski.
 
7.
KAŹMIERCZAK U., MALEWSKI J., 2001, Koncepcja systematyki kierunków rekultywacji, Kopaliny Pospolite, nr 7, 9-10.
 
8.
KRÓL L., 2005, Wydobycie kruszywa naturalnego a budowa stawów rybnych w świetle wymagań technicznych i przepisów prawa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, nr 2, 83-8.
 
9.
MACIAK F., 1999, Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
10.
PN-G 07800:2002, Górnictwo odkrywkowe. Rekultywacja. Ogólne wytyczne projektowania.
 
11.
ROSIK-DULEWSKA C, 2010, Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. PWN, Warszawa.
 
12.
SIUTA J., 1998, Warunki i sposoby przyrodnicze użytkowania osadów ściekowych, Mat. Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów, Kraków.
 
13.
SKAWINA T., BOJARSKI Z., 1968, Rekultywacja w działalności górniczej, Ochrona Terenów Górniczych, nr 3.
 
14.
SKAWINA T., TRAF AS M., 1972, Kryteria oceny przydatności gruntów dla rekultywacji, XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTG Ochrona środowiska glebowego, Kraków-Katowice-Puławy.
 
15.
SKAWINA T., ZUBIKOWSKA-SKAWINOWA L., BOJARSKI Z., KAMIENIECKI F., 1964, Zasady ogólne zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, Węgiel Brunatny, nr 1.
 
16.
STRZAŁKOWSKI P., KAŹMIERCZAK U., 2013, Systematyka kierunków rewitalizacji i przykłady jej zastosowania na terenach pogórniczych województwa dolnośląskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, Ustroń.
 
17.
SLEBODZINSKI J., 1988, Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych skał zwięzłych, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia i Sozotechnika, nr 26.
 
18.
UBERMAN R., UBERMAN R., 2010, Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. ws. odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, Dz.U.2006.49.356.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. ws. komunalnych osadów ściekowych, Dz.U.2010.137.924.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. 1999.43.430.
 
22.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409.
 
23.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.503.
 
24.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U.2001.115.1229.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top