PL EN
Selected aspects of occupational risk assessment for crystalline silica in rock mining according to national and European standards of hygiene
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Mariola Stefanicka   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):253-265
 
ABSTRACT
Due to the planned changes to the Polish legal and normative for crystalline silica, the paper presents some problems related to the conduct of risk assessment for this factor in the work environment of rock mining. Presented Polish regulations regarding crystalline silica are quite different from those generally accepted and recognized by the international and European organizations and by most EU countries. Based on the analysis of the monitoring results of harmful agents in the field of rock material the levels of risk of crystalline silica were determined and compared for sample jobs and raw materials groups, with different content of the WKK. It was shown that after the adoption of European standards – increased occupational risk will be significantly diverse for different raw materials groups. A reference to the "best practices" manual NEPSI was made, indicating that they should be implemented also in the Polish rock mining and recognized as the primary determinant in the process of occupational risk assessment and management.
 
REFERENCES (11)
1.
Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
 
2.
JANKOWSKA E., WIĘCEK E., Ocena narażenia zawodowego na pył, CIOP Warszawa, www.ciop.pl/6580.html.
 
3.
MACIEJEWSKA A., Podstawy oceny narażenia zawodowego na pył krystalicznej krzemionki w Polsce i na świecie, Medycyna Pracy, IMP w Łodzi, 2007.
 
4.
MACIEJEWSKA A., Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 
5.
MACIEJEWSKA A., Planowana zmiana NDS dla krystalicznej krzemionki i jej konsekwencje. Sympozjum PTHP Aktualne problemy w higienie pracy, Łódź 9.12.2011.
 
6.
SKOWROŃ J., Ustalanie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego w UE – zalecenia SCOEL dla wolnej krystalicznej krzemionki, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 
7.
WIĘCEK E., Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, CIOP, Warszawa 2011.
 
8.
PN-N-18002: 2000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
 
9.
Podręcznik dobrych praktyk dotyczących ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe przenoszenie i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają. www.polskicement.pl.
 
10.
Umowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają, DzUE OJ 2006/C 279/02.
 
11.
Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakładach górnictwa skalnego w latach 2008–2011, Lab. Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa PWr. (akredytacja AB 905).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top