PL EN
Wybrane aspekty oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie skalnym według krajowych oraz europejskich standardów higienicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Stefanicka   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):253-265
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z uwagi na planowane zmiany polskich regulacji prawnych i normatywnych dotyczących krystalicznej krzemionki przedstawiono niektóre problemy związane z prowadzeniem oceny ryzyka zawodowego na ten czynnik w środowisku pracy górnictwa skalnego. Zaprezentowano regulacje, które są zgoła odmienne od powszechnie przyjmowanych i uznawanych przez światowe i europejskie organizacje, a także przez większość państw UE. Na podstawie analizy wyników monitoringu czynników szkodliwych w branży surowców skalnych, wyznaczono i porównano poziomy ryzyka na krystaliczną krzemionkę dla przykładowych stanowisk pracy i grup surowcowych. Wykazano, że po przyjęciu standardów europejskich, wzrost poziomu ryzyka zawodowego będzie istotnie zróżnicowany w przyjętych grupach surowcowych. Nawiązano do dobrych praktyk podręcznika NEPSI wskazując, że powinny być one wdrożone również w krajowym górnictwie skalnym i uznawane jako podstawowy wyznacznik w procesie oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
 
2.
JANKOWSKA E., WIĘCEK E., Ocena narażenia zawodowego na pył, CIOP Warszawa, www.ciop.pl/6580.html.
 
3.
MACIEJEWSKA A., Podstawy oceny narażenia zawodowego na pył krystalicznej krzemionki w Polsce i na świecie, Medycyna Pracy, IMP w Łodzi, 2007.
 
4.
MACIEJEWSKA A., Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 
5.
MACIEJEWSKA A., Planowana zmiana NDS dla krystalicznej krzemionki i jej konsekwencje. Sympozjum PTHP Aktualne problemy w higienie pracy, Łódź 9.12.2011.
 
6.
SKOWROŃ J., Ustalanie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego w UE – zalecenia SCOEL dla wolnej krystalicznej krzemionki, Seminarium Ochrona pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej, Wrocław 2011.
 
7.
WIĘCEK E., Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, CIOP, Warszawa 2011.
 
8.
PN-N-18002: 2000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
 
9.
Podręcznik dobrych praktyk dotyczących ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe przenoszenie i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają. www.polskicement.pl.
 
10.
Umowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają, DzUE OJ 2006/C 279/02.
 
11.
Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakładach górnictwa skalnego w latach 2008–2011, Lab. Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa PWr. (akredytacja AB 905).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top