PL EN
Social-environmental determinants of the development of mineral aggregate deposits in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 
 
Corresponding author
Jarosław Badera   

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):3-16
 
ABSTRACT
In the last period many social conflicts connected to development of natural or crushed aggregate deposits were registered in different regions of the country. Intervenients are local communities, ecological organizations, sometimes other interest groups. They usually act in the name of environmental protection, disregarding benefits of mining activity at the same time. Overriding reasons of conflicts are a lack of knowledge and incorrect public opinions on the mining, economy and environment, also the NIMBY syndrome. An improvement of the common image of mining is absolutely essential, as well as working out methods of complex evaluation of mining projects in the spirit of sustainable development, useful for governing bodies.
 
REFERENCES (13)
1.
BADERA J., Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24, z. 4/4.
 
2.
BADERA J., Konflikty społeczne – nowy aspekt zagospodarowania złóż kopalin, Mat. XIX Konferencji z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Kraków, Wyd. Sigmie PAN, 2009.
 
3.
BARTKOWSKI T., Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1991.
 
4.
KRASZEWSKI A., IWIŃSKA K., Konflikty ekologiczne i negocjacje, Materiały dydaktyczne, Politechnika Warszawska, 2008 (http://www.is.pw.edu.pl/zibjs).
 
5.
KROGULEC J., Uwarunkowania przyrodnicze i prawne inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000, Mat. Konferencji Pro-przyrodnicze inwestycje i rozwój MSP na obszarach Natura 2000, Min. Gospodarki – Min. Środowiska – OTOP, Warszawa, 2008 (http://otop.skygroup.pl/kat_48...).
 
6.
NIEĆ M., PIETRZYK-SOKULSKA E., GĄDEK R., LISNER-SKÓRSKA J., Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24, z. 4/4.
 
7.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju. Przegląd Geologiczny, 2009, nr 7.
 
8.
TKOCZ J., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, Podręczniki i Skrypty Uniw. Śląskiego nr 100, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego, 2008.
 
9.
ŻYLICZ T., Syndrom „NIMBY”, Aura, 2007, nr 4.
 
10.
Rozp. RM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t. jedn. Dz.U.2004 25 2573, ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz.U.2005.228.1947. ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U.2009.151.1220. ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.2008.199.1227. ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top