120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce

 
1
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):3–16
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W ciągu ostatnich lat odnotowano w różnych rejonach kraju liczne konflikty społeczne związane z zagospodarowaniem złóż kruszywowych. Interwenientami są społeczności lokalne, organizacje ekologiczne, rzadziej inne grupy interesu. Zazwyczaj działają one pod hasłem ochrony środowiska, ignorując jednocześnie korzyści płynące z działalności górniczej. Nadrzędnymi przyczynami konfliktów są brak wiedzy i błędne wyobrażenia społeczne na temat górnictwa, gospodarki i środowiska, a także syndrom NIMBY. Niezbędna jest zatem poprawa wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym oraz wypracowanie metod kompleksowej oceny projektów górniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jarosław Badera   
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
 
REFERENCJE (13):
1. BADERA J., Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24, z. 4/4.
2. BADERA J., Konflikty społeczne – nowy aspekt zagospodarowania złóż kopalin, Mat. XIX Konferencji z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Kraków, Wyd. Sigmie PAN, 2009.
3. BARTKOWSKI T., Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1991.
4. KRASZEWSKI A., IWIŃSKA K., Konflikty ekologiczne i negocjacje, Materiały dydaktyczne, Politechnika Warszawska, 2008 (http://www.is.pw.edu.pl/zibjs).
5. KROGULEC J., Uwarunkowania przyrodnicze i prawne inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000, Mat. Konferencji Pro-przyrodnicze inwestycje i rozwój MSP na obszarach Natura 2000, Min. Gospodarki – Min. Środowiska – OTOP, Warszawa, 2008 (http://otop.skygroup.pl/kat_48...).
6. NIEĆ M., PIETRZYK-SOKULSKA E., GĄDEK R., LISNER-SKÓRSKA J., Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24, z. 4/4.
7. NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju. Przegląd Geologiczny, 2009, nr 7.
8. TKOCZ J., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej, Podręczniki i Skrypty Uniw. Śląskiego nr 100, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego, 2008.
9. ŻYLICZ T., Syndrom „NIMBY”, Aura, 2007, nr 4.
10. Rozp. RM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t. jedn. Dz.U.2004 25 2573, ze zm.).
11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. Dz.U.2005.228.1947. ze zm.).
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U.2009.151.1220. ze zm.).
13. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz.2008.199.1227. ze zm.).
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586