PL EN
WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE ODPADAMI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Górniak-Zimroz
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):25-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Coraz większe wymagania stawiane w zakresie szeroko pojętej ochrony i zarządzania zasobami środowiska wymagają zastosowania zaawansowanych systemów informatycznych, a w szczególności rozbudowanych Systemów Wspomagania Decyzji. Najczęściej są to specjalizowane programy komputerowe wykorzystujące inteligentne techniki przetwarzania informacji. Ze względu na przestrzenny charakter danych naturalnym kierunkiem jest zastosowanie w takich systemach technologii GIS. Dodatkowo, ze względu na rozwój technik komputerowych, coraz częstsze zastosowanie znajduje modelowanie i symulacja zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku naturalnym. W artykule przedstawiono zalety tak zdefiniowanego modułowego Systemu Wspomagania Decyzji w zastosowaniu do zarządzania zasobami środowiska. Dokonano analizy wybranych rozwiązań na świecie i w Polsce. Szczególny nacisk postawiono na korzyści wynikające z zastosowania Systemów Wspomagania Decyzji w gospodarce odpadami, np.: wybór optymalnej lokalizacji składowiska, model generacji i dystrybucji odpadów itp. Wykazano potencjalne korzyści płynące z wdrożenia Systemów Wspomagania Decyzji w gospodarce odpadami i podkreślono konieczność prowadzenia dalszych badań w kierunku ich rozwoju.
 
REFERENCJE (42)
1.
BARLISHEN K. D., BAETZ B.W., Development of a Decision Support System for Municipal Solid Waste Management Systems Planning, Waste Management&Research 14, 1996, 71–86.
 
2.
BĄK Z., KALETA R., WDOWIARZ-KOWALCZYK A., Możliwości gospodarowania odpadami i surowcami lokalnymi z zastosowaniem technik GIS, II Szkoła Gospodarki Odpadami, Rytro, materiał umieszczony na stronie internetowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie www.min-pan.krakow.pl, 1999.
 
3.
BIELECKA E., System Informacji Przestrzennej narzędziem wspomagającym zarządzanie przestrzenią. Człowiek i Środowisko 27, 2003, 73–81.
 
4.
BIELECKA E., CILKOSZ A., CORINE Land Cover 2000 in Poland. Final report, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2004, 1–77.
 
5.
BRAK A., ALIBOŻEK G., MADEJCZYK A., Prezentacja opartego na platformie ArcGis 8.2 Systemu Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, VI Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa, artykuł umieszczony na stronie internetowej firmy ESRI www.esripolska.com.pl, 2004.
 
6.
CHARNPRATHEEP K., ZHOU Q., GARNER B., Preliminary landfill site screening using fuzzy geographical information systems, Waste Management&Research 15, 1997, 197–215.
 
7.
CHRÓST K., DAROWSKA M., GOGOLEWSKI A., KAZANECKA-PIEŃKOSZ D., KRAUZE U., LADY-DRUŻYCKA K., PALUSZYŃSKI W., PIETRZAK H., ROZBIECKA J., SOBCZYK T, Strategia rozwoju systemu informacyjno-informatycznego resortu środowiska – Środowisko 2000, Grupa Antares Sp. z o. o., Ministerstwo Środowiska, Warszawa, publikacja umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl, 2000.
 
8.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz.U.2001.62.627 z późniejszymi zmianami.
 
9.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach DZ.U.2001.62.628 z późniejszymi zmianami.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Dz.U.2003.66.620.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Dz.U.2001.152.1738.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Dz.U.2001.152.1740.
 
13.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U.2005.64.565.
 
14.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Koncepcja budowy systemu wspomagania decyzji podejmowanych podczas zarządzania terenami pogórniczymi w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi, praca dyplomowa wykonana w ramach podyplomowego studium Systemy Informacji Geograficznej na Politechnice Wrocławskiej, praca niepublikowana, Wrocław 2004a.
 
15.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi i wyrobiskami pogórniczymi, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechnik Wrocławskiej (rozprawa doktorska - praca niepublikowana), Wrocław 2004b.
 
16.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALEWSKI J., Decision support system for management of municipal waste and mining voids, The 13th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, A. A. Balkema Publishers, 2004, 825-832.
 
17.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALEWSKI J., Logistyczne aspekty gospodarki odpadami, Gospodarka odpadami komunalnymi w Powiecie Wrocławskim w świetle rozwiązań wdrożonych w Departamencie Górnego Renu (Francja) i w Powiecie Borken (Niemcy), materiały konferencyjne, PRINT S.C., Wrocław, 2005, 58–62.
 
18.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., MALEWSKI J., WOŹNIAK J., The methodology of development of decision support system for management of municipal waste and mining voids, SPILM 2004, międzynarodowa konferencja pt.: Zrównoważone zarządzanie obszarami poprzemysłowymi, Kraków, 2004, 39–47.
 
19.
GÓRNIAK-ZIMROZ J., WOŹNIAK J., ZIMROZ R., Możliwości metody Data Mining w geograficznych systemach informacyjnych zorientowanych na zarządzanie zasobami ziemi, Górnictwo i geologia VIII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 75–86.
 
20.
Guide to geographical data and maps, Europejska Agencja Środowiska, publikacja dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska www.eea.eu.int, 2005.
 
21.
GUZIK M., System GIS – TPN, VI Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, artykuł umieszczony na stronie internetowej firmy ESRI www.esripolska.com.pl, 2004.
 
22.
Informacja o współpracy z Europejską Agencją Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, publikacja dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl, Warszawa, 2003.
 
23.
KAO J-J., LIN H-Y., CHEN W-Y., Network geographic information system for landfill siting, Waste Management&Research 15, 1997, 239–253.
 
24.
KONTOS T.D., KOMILIS D.P., HALVADAKIS C.P., Siting MSW landfills on Lesvos island with a GIS-based methodology, Waste Management&Research 21, 2003, 262–277.
 
25.
KOSTECKI S., TWARÓG B., Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego, Gospodarka Wodna 5, 2003, 198–203.
 
26.
LUKASHEH A. F., DROSTE R. L., WARITH M. A., Review of Expert System (ES), Geographic Information System (GIS), Decision Support System (DSS), and their applications in landfill design and management, Waste Management & Research 19, 2001, 177–185.
 
27.
MACDONALD M., A multi-attribute spatial decision support system for solid waste planning, Computers, Environment and Urban Systems 20, 1996, 1–17.
 
28.
OKŁA K., OLENDEREK H., GIS w Lasach Państwowych – stan i perspektywy, Systemy Informacji Przestrzennej, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, tom 1, Warszawa, 1998, 227–236.
 
29.
PISARSKI Z., WÓJCIK J., Zintegrowana baza danych GIS Ochrona przyrody w Polsce, Człowiek i Środowisko 27, 2003, 175–178.
 
30.
Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 października 2002 roku do 29 października 2004 roku, Ministerstwo Środowiska, publikacja dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl, Warszawa 2005.
 
31.
Strategia EEA na lata 2004–2008, Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg – Kopenhaga, publikacja dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska www.eea.eu.int, 2004.
 
32.
System Informacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet, A. Kraszewski (red.), Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2003.
 
33.
Strony internetowe.
 
34.
www.eea.eu.int, strona internetowa Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, lipiec 2005.
 
35.
www.epa.gov, strona internetowa Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, lipiec 2005.
 
36.
www.gridw.pl, strona internetowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa, lipiec 2005.
 
37.
www.kpnmab.pl, strona internetowa Karkonoskiego Parku Narodowego, grudzień 2003.
 
38.
www.lp.gov.pl/sip, strona internetowa Lasów Państwowych, czerwiec 2004.
 
39.
www.baza.pgi.gov.pl, Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny, czerwiec 2003.
 
40.
www.wielkopolskipn.pl, stron internetowa Wielkopolskiego Parku Narodowego, lipiec 2003.
 
41.
www.wroclaw.pios.gov.pl, strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, styczeń 2005.
 
42.
www.igo.katowice.pl, strona internetowa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, styczeń 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top