PL EN
Uwarunkowania społeczne zagospodarowania złóż kopalin metodą odkrywkową
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):183-190
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W referacie zwrócono uwagę na problem akceptacji społecznej dla przedsięwzięć górniczych na tle uwarunkowań prawnych, w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano argumenty przemawiające za podjęciem eksploatacji odkrywkowej, w tym korzyści dla społeczności lokalnych w opozycji do strat środowiskowych, a także stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej na temat działalności górniczej. Podkreślono konieczność prowadzenia konsultacji społecznych dla uzyskania akceptacji dla przedsięwzięć górniczych. Tezy prezentowane w referacie zostały poparte przykładami krajowymi i zagranicznymi.
 
REFERENCJE (12)
1.
BADERA J., Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 4/4, IGSMiP PAN, Kraków 2008.
 
2.
BADERA J., Konflikty społeczne – nowy aspekt zagospodarowania złóż kopalin, Wyd. XIX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 
3.
BISCHOFF A., SELLE K., SINNING H., Informieren. Beteiligen. Kooperieren, Kommunikation im Planungsprozess. Eine Übersicht zu Formen, Verfahren und Methoden, Dortmund 2005.
 
4.
GÓRECKI J., SERMET E., KOTOWSKI M., Kopalnia odkrywkowa w służbie ochrony dziedzictwa geologicznego? Karpniki – studium przypadku, Górn. Odkr. 09, nr 2–3, Wrocław 2009.
 
5.
NAWORYTA W., Rola i kompetencje samorządów w zarządzaniu środowiskiem terenów eksploatacji górniczej na tle aktualnych regulacji prawnych, Wyd. IGSMiE PAN, nr 49, 2001.
 
6.
NAWORYTA W., Udział społeczeństwa niemieckiego w decyzjach o zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych w świetle analizy prawa i doświadczeń, Wyd. Konf. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003.
 
7.
NAWORYTA W., Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwość racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce, Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 
8.
Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie; Wyd. Konf. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003.
 
9.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80. 717 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu lokalnego (DzU 2003.203.1966 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top