120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Weryfikacja nowych metod badania zgorzeli słonecznej skał bazaltowych

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):115–123
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono najnowsze wyniki badań zjawiska zgorzeli słonecznej skał bazaltowych prowadzonych w IMBiGS. Dotyczą one weryfikacji metod badawczych zaproponowanych w poprzednich badaniach. Polegają one na naświetlaniu próbek skał bazaltowych promieniami podczerwonymi w środowisku o wysokiej wilgotności i podwyższonej temperaturze, w celu przyspieszenia zmian związanych z rozwojem zjawiska. Po naświetlaniu próbki są poddawane ocenie makroskopowej w celu obserwacji zmian w skałach oraz pomiarowi prędkości przepływu fal ultradźwiękowych. Otrzymane wyniki świadczą o skuteczności metody. Powstałe w kilku próbkach w trakcie naświetlania promieniami podczerwonymi zmiany makroskopowe oraz spójności próbek świadczą o szybkim rozwoju objawów zgorzeli.
 
REFERENCJE (7):
1. FILIPCZYK M., Praca nr 11960. Badania metod identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych i jej wpływ na jakość kruszyw bazaltowych. Program Badań, IMBiGS, Warszawa 2007.
2. GÓRALCZYK S., FILIPCZYK M., Badania procesów identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr., nr 121, seria Konf. nr 50, Wrocław 2008.
3. PN-EN 1097-2:2000. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie, Polska Norma, PKN, Warszawa.
4. PN-EN 1367-3:2002. Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania, Polska Norma, PKN, Warszawa.
5. STYPUŁKOWSKI B., MAJEROWICZ A., Analiza wpływu zgorzeli słonecznej na cechy techniczne kruszyw bazaltowych, Drogownictwo, nr 11, 1994.
6. ŚLIWA Z., Typy genetyczne drobnej szczelinowatości w bazaltach i jej wpływ na jakość produkowanych kruszyw, Acta Univ. Wratisl., 247. Prace Geol.-Min. IV, 1975.
7. ZAGOŻDŻON P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Praca doktorska, PWr., Wydz. Górniczy, Wrocław 2001.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586