PL EN
Verification of the new investigation methods of sunburn of basaltic rocks
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):115-123
 
ABSTRACT
The article shows new investigation data of sunburn of basaltic rocks made in Mining Department of the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining. Researchers try to verify new methods of investigation over sunburn. It provided infrared expose of twenty basaltic samples for fixed time. During infrared exposure and after that samples are put to the ultrasound waves speed investigation and petrographic description. In basalts ultrasound waves speed under 4.000 mps (often even near 1.000 mps) mean textural changes like micro-cracks. Petrographic description can prove sunburn changes in rock samples, for example small spherical light-grey forms, micro-cracks between these forms and lower mechanical resistance (sometimes samples can disintegrated with small pressure). In case when both ultrasound waves speed and petrographic description confirm sunburn in at least one sample it is determined as sunburn basalt.
 
REFERENCES (7)
1.
FILIPCZYK M., Praca nr 11960. Badania metod identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych i jej wpływ na jakość kruszyw bazaltowych. Program Badań, IMBiGS, Warszawa 2007.
 
2.
GÓRALCZYK S., FILIPCZYK M., Badania procesów identyfikacji zgorzeli słonecznej w skałach bazaltowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr., nr 121, seria Konf. nr 50, Wrocław 2008.
 
3.
PN-EN 1097-2:2000. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
4.
PN-EN 1367-3:2002. Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
5.
STYPUŁKOWSKI B., MAJEROWICZ A., Analiza wpływu zgorzeli słonecznej na cechy techniczne kruszyw bazaltowych, Drogownictwo, nr 11, 1994.
 
6.
ŚLIWA Z., Typy genetyczne drobnej szczelinowatości w bazaltach i jej wpływ na jakość produkowanych kruszyw, Acta Univ. Wratisl., 247. Prace Geol.-Min. IV, 1975.
 
7.
ZAGOŻDŻON P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Praca doktorska, PWr., Wydz. Górniczy, Wrocław 2001.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top