PL EN
Social conditions of open-pit extraction of commodities
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica w Krakowie
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):183-190
 
ABSTRACT
The work concerns the problem of social acceptance of mining undertakings in the light of the law on access to information of environment and its protection, contribution of society in environment protection and environmental impact assessment. Analyzed were benefits for the local communities against the environmental losses as well as common stereotypes of mining activities. Necessity of societal consultancies to get acceptance for mining activities was underlined. Examples for the presented theses were presented.
 
REFERENCES (12)
1.
BADERA J., Opinie i postawy społeczności lokalnej wobec projektu górniczego na przykładzie Zawiercia, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 4/4, IGSMiP PAN, Kraków 2008.
 
2.
BADERA J., Konflikty społeczne – nowy aspekt zagospodarowania złóż kopalin, Wyd. XIX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 
3.
BISCHOFF A., SELLE K., SINNING H., Informieren. Beteiligen. Kooperieren, Kommunikation im Planungsprozess. Eine Übersicht zu Formen, Verfahren und Methoden, Dortmund 2005.
 
4.
GÓRECKI J., SERMET E., KOTOWSKI M., Kopalnia odkrywkowa w służbie ochrony dziedzictwa geologicznego? Karpniki – studium przypadku, Górn. Odkr. 09, nr 2–3, Wrocław 2009.
 
5.
NAWORYTA W., Rola i kompetencje samorządów w zarządzaniu środowiskiem terenów eksploatacji górniczej na tle aktualnych regulacji prawnych, Wyd. IGSMiE PAN, nr 49, 2001.
 
6.
NAWORYTA W., Udział społeczeństwa niemieckiego w decyzjach o zagospodarowaniu terenów poeksploatacyjnych w świetle analizy prawa i doświadczeń, Wyd. Konf. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003.
 
7.
NAWORYTA W., Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwość racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce, Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. IGSMiP PAN, Kraków 2009.
 
8.
Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie; Wyd. Konf. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH, Instytut Architektury Krajobrazu PK, Sekcja Architektury Krajobrazu, Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN, Kraków 2003.
 
9.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003.80. 717 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu lokalnego (DzU 2003.203.1966 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top