CENA WĘGLA BRUNATNEGO JAKO WYZNACZNIK PODZIAŁU ZYSKU W UKŁADACH KOPALŃ I ELEKTROWNI CZĘŚĆ I – PROPOZYCJE PODZIAŁU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2007;IX(1):43–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Omówiono różne struktury funkcjonowania kopalń węgla brunatnego i elektrowni, które powstały na polskim rynku w wyniku jego restrukturyzacji i prywatyzacji. Zwrócono uwagę na to, że praktyka wyprzedza teorię, gdyż brak jest modeli funkcjonowania takich struktur. Opracowano model współdziałania kopalni i elektrowni przy założeniu stałej ilości węgla, co może odpowiadać wyborowi konkretnego wyrobiska docelowego (w długim okresie) lub realizacji dostaw stałej ilości węgla w ramach kontraktu długoterminowego (w krótkim okresie np. roku). Potraktowano negocjację ceny węgla jako grę o sumie stałej, a samą cenę jako wyznacznik podziału łącznego zysku pomiędzy kopalnię i elektrownię. Wybór ceny pomiędzy cenami wyznaczającymi progi rentowności kopalni i elektrowni determinuje bowiem podział zysku pomiędzy obydwie strony. Odpowiada to krzywej kontraktu w klasycznym modelu bilateralnego monopolu. Zaproponowano 10 różnych metod podziału. Przedstawiono argumentację przemawiającą za poszczególnymi rozwiązaniami wyróżniając propozycję równych stóp zysku obliczonych bez kosztów zakupu paliwa.
 
REFERENCJE (18)
1.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z. Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
2.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Analiza wrażliwości wielkości wyrobiska docelowego i jego parametrów na zmianę ceny bazowej węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia VI., Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
3.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Operacyjne sterowanie jakością węgla brunatnego w energetyce niemieckiej, Górnictwo i Geologia VIII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113, Seria: Studia i Materiały 31, Wrocław 2005.
 
4.
JURDZIAK L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40), 2005.
 
5.
JURDZIAK L., Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w klasycznym ujęciu. Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
6.
JURDZIAK L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka, nr 2/2006.
 
7.
JURDZIAK L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne i Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Przyjęte do druku w Górnictwie Odkrywkowym, 2006.
 
8.
JURDZIAK L., Tandem: lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine Planning and Equipment Selection Wrocław, Balkema, Taylor & Francis Group, London 2004.
 
9.
JURDZIAK L., Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe 7–8/2004.
 
10.
JURDZIAK L., Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
11.
KASZTELEWICZ Z., Różne górnictwa. Wypowiedź dla Przeglądu Technicznego Nr 10–11/2005.
 
12.
MYERSON R.B., Game Theory. Analysis of Conflict. Harvard University Press, 2004.
 
13.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
14.
SAMUELSON W.F., MARKS, S.G., Ekonomia menedżerska. PWE, 1998.
 
15.
STEINHAUS H., Kalejdoskop matematyczny. PZWS, Warszawa 1954.
 
16.
STEINHAUS H., The Problem of Fair Division. Econometrica, t. 16 1948, 101–104.
 
17.
STRAFFIN P.D., Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
18.
YOUNG H.P., Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586