PL EN
Źródła i koszty środowiskowe gospodarki odpadami w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Górniak-Zimroz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):102-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie stanu gospodarki odpadami w poszczególnych oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., czyli identyfikacja i charakterystyka źródeł powstawania odpadów w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. Na podstawie analizy literatury wykonano schemat technologicznego wydobycia i przeróbki rudy miedzi przedstawiający źródła i rodzaje generowanych odpadów oraz sposoby ich zagospodarowywania. W artykule obliczono również koszty środowiskowe jakie KGHM Polska Miedź S.A. ponosi w związku z umieszczeniem odpadów na składowisku.
 
REFERENCJE (13)
1.
KOTARSKA I., MIZERA A., Gospodarka odpadami w KGHM Polska Miedź S.A. - stan i perspektywy, Centrum Badawczo-Projektowe CUPRUM, nr 13, Wrocław 1999.
 
2.
KOTARSKA I., MIZERA A., NIERZEWSKA A., Rozpoznanie rodzajów i ilości odpadów mineralnych i organicznych przydatnych do rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów z flotacji rud miedzi. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM, nr 4 (41), Wrocław 2006.
 
3.
MIZERA A., GROTOWSKI A., Charakterystyka i możliwości zagospodarowania odpadów z przeróbki rud miedzi, seminarium Naukowe Komitetu Górnictwa PAN - Sekcja Wykorzystania Kopalin, KGHM Polska Miedź SA., pt. „Współczesne problemy przeróbki rudy miedzi w Polsce", Polkowice 2000.
 
4.
MIZERA A., NIERZEWSKA M., PIĄTKOWSKI J„ Aspekty środowiskowe gospodarczego wykorzystania żużli hutniczych powstających w KGHM Polska Miedź S.A., Cuprum nr 13, Wrocław 1999.
 
5.
NIERZEWSKA M., MIZERA A., Bilans rodzajowo-ilościowy odpadów przemysłowych wytwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. i w województwie dolnośląskim, możliwych do składowania podziemnego, nr 1 (34), Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM, Wrocław 2005.
 
6.
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2004 roku (DzU 2003.50.782).
 
7.
Ochrona Środowiska - Biuletyn 2001, KGHM Polska Miedź S.A.
 
8.
Ochrona Środowiska - Biuletyn 2002-2004, KGHM Polska Miedź S.A.
 
9.
Raport o Stanie Środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2007.
 
10.
Raport o Stanie Środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2008.
 
11.
SZAFRAN A., KOTARSKA I., Bilans i gospodarcze wykorzystanie odpadów specyficznych powstających w przemyśle metali nieżelaznych, Cuprum nr 23, Wrocław 2002.
 
12.
SPECZIK S., BACHOWSKI C, MIZERA A., GROTOWSKI A., Stan aktualny i perspektywy gospodarki odpadami stałymi w KGHM Polska Miedź S.A., Warsztaty „Zagrożenia naturalne w górnictwie", 2003.
 
13.
www.kghm.pl - strona internetowa KGHM Polska Miedź S. A., kwiecień 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top