120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

The obligations and the rights of producers of construction products under regulation (EC) No. 305/11 (CPR)

Tomasz Kubuszewski 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):109–116
ABSTRACT
On July 1, 2013 in all the EU Member States entered into force a regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 305/2011. It introduces harmonised conditions for the placing on the market of construction products and repealed the previous Council Directive 89/106/EEC. Regulation imposed on manufacturers introducing on the market of construction products (including aggregates) new obligations and defined their rights and principles for derogations from the requirements of this document, which briefly discussed in the following article.
 
REFERENCES (7):
1. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
2. Preliminary draft of the annual Union work programme on European standardisation, Brussels 2014.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
7. www.gunb.gov.pl.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586