PL EN
Duties of owners and users of mining waste. Laboratory tests of waste
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):117-127
 
ABSTRACT
The Act of 10 July 2008 on mining waste (Journal of Laws of 2008 No. 138, item. 865) defines the duties that are imposed on users and owners of mining waste and their disposal facilities. The article describes the tasks that must execute entities subject to the Act, with particular emphasis on research needed to be done to the classification of mining waste and subsequent storage.
 
REFERENCES (22)
1.
PN-C-04588-03:1978, Woda i ścieki. Badania zawartości związków fluoru. Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej.
 
2.
PN-EN 933-1:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 
3.
PN-EN 1483:2007, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
 
4.
PN-EN 12338: 2001, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metody ze wzbogaceniem przez amalgamację.
 
5.
PN-EN ISO 10304-2:2001, Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej. Część 2: Oznaczanie bromków, chlorków, azotanów, azotynów, ortofosforanów i siarczanów w ściekach.
 
6.
PN-EN ISO 11885:2009, Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 
7.
PN-EN ISO 15682:2004, Jakość wody. Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją fotometryczną lub potencjometryczną.
 
8.
PN-EN ISO 17294-2:2006, Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków.
 
9.
PN-EN ISO 17852:2009, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej.
 
10.
PN-ISO 9280:2002, Jakość wody. Oznaczanie siarczanów(VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru.
 
11.
PN-ISO 9297:1994, Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra).
 
12.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. ws. kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz.U.2013.38.
 
13.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. ws. standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U.2002.165.1359.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie ws. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U.2009.27.169.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. ws. szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.86.477.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. ws. prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.92.535.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, Dz.U.2011.175.1048.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. ws. charakterystyki odpadów wydobywczych, Dz.U.2013.759.
 
19.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627.
 
20.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2008.138.865.
 
21.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U.2011.63.322.
 
22.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.21.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top