PL EN
Obowiązki właścicieli i użytkowników odpadów wydobywczych. Badania laboratoryjne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):117-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych określa obowiązki, które nałożone są na użytkowników i właścicieli tych odpadów oraz na obiekty ich unieszkodliwiania. Przedstawiono zadania, jakie muszą zrealizować podmioty podlegające przepisom ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania koniecznych badań w celu klasyfikacji odpadów oraz dalszego składowania.
 
REFERENCJE (22)
1.
PN-C-04588-03:1978, Woda i ścieki. Badania zawartości związków fluoru. Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej.
 
2.
PN-EN 933-1:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 
3.
PN-EN 1483:2007, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
 
4.
PN-EN 12338: 2001, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metody ze wzbogaceniem przez amalgamację.
 
5.
PN-EN ISO 10304-2:2001, Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej. Część 2: Oznaczanie bromków, chlorków, azotanów, azotynów, ortofosforanów i siarczanów w ściekach.
 
6.
PN-EN ISO 11885:2009, Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 
7.
PN-EN ISO 15682:2004, Jakość wody. Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją fotometryczną lub potencjometryczną.
 
8.
PN-EN ISO 17294-2:2006, Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków.
 
9.
PN-EN ISO 17852:2009, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej.
 
10.
PN-ISO 9280:2002, Jakość wody. Oznaczanie siarczanów(VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru.
 
11.
PN-ISO 9297:1994, Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra).
 
12.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. ws. kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz.U.2013.38.
 
13.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. ws. standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U.2002.165.1359.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie ws. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U.2009.27.169.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. ws. szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.86.477.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. ws. prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.92.535.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, Dz.U.2011.175.1048.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. ws. charakterystyki odpadów wydobywczych, Dz.U.2013.759.
 
19.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627.
 
20.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2008.138.865.
 
21.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U.2011.63.322.
 
22.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.21.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top