PL EN
Obowiązki i prawa producentów kruszyw wynikające z Rozporządzenia nr 305/2011
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):109-116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We wszystkich państwach członkowskich UE w dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporzą- dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG. Rozporządzenie to nałożyło na producentów wprowadzających na rynek wyroby budowlane (w tym kruszywa) nowe obowiązki oraz określiło ich prawa i zasady odstępstw od wymagań zawartych w tym dokumencie.
 
REFERENCJE (7)
1.
Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 
2.
Preliminary draft of the annual Union work programme on European standardisation, Brussels 2014.
 
3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
4.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
 
5.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
 
6.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
 
7.
www.gunb.gov.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top