120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Obowiązki i prawa producentów kruszyw wynikające z Rozporządzenia nr 305/2011

Tomasz Kubuszewski 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):109–116
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
We wszystkich państwach członkowskich UE w dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporzą- dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG. Rozporządzenie to nałożyło na producentów wprowadzających na rynek wyroby budowlane (w tym kruszywa) nowe obowiązki oraz określiło ich prawa i zasady odstępstw od wymagań zawartych w tym dokumencie.
 
REFERENCJE (7):
1. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
2. Preliminary draft of the annual Union work programme on European standardisation, Brussels 2014.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
7. www.gunb.gov.pl.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586