PL EN
Ocena jakości pyłów w kruszywie. badanie wskaźnika piaskowego
 
Więcej
Ukryj
1
TPA Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze w Pruszkowie, Pruszków
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):181-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Producenci kruszyw do podbudów niezwiązanych mają trudności z wyprodukowaniem materiału spełniającego wymagania odnośnie wskaźnika piaskowego. Nie ma znaczenia czy badanie wykonywane jest według wycofanej normy BN-64/8931-01, ale nadal obecnej w licznych specyfikacjach, czy też aktualnego wydania normy europejskiej PN-EN 933-8. W 2012 roku opublikowano nowe wydanie normy do badania wskaźnika piaskowego, w której wprowadzono inny sposób przygotowania próbek dla frakcji 0-2 mm niż w wydaniu z 2001 roku. Głównym celem wykonywanych badań było porównanie wyników uzyskanych dla kruszyw badanych na różnych frakcjach (0-2 mm i 0-4 mm), przy wykorzystaniu roztworów zgodnych z polską i europejską normą oraz przy uwzględnieniu nowego sposobu przygotowania próbki, według ostatniej nowelizacji tej normy.
 
REFERENCJE (9)
1.
BN-64/8931-01, Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
 
2.
PN-EN 933-8:2001, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych.
 
3.
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN 933-8:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych.
 
4.
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN 933-9:2013, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości drobnych.
 
5.
cząstek. Badanie błękitem metylenowym. PN-EN 13242:2013, Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych.
 
6.
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 13286-2:2010, Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody.
 
7.
określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora. PN-S-06102:1997, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 
8.
PROJEKT OST, Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych, zagęszczanych mechanicznie.
 
9.
WYMAGANIA TECHNICZNE, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4, 2010, GDDKIA, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top