PL EN
Ocena stopnia ograniczenia wartości użytkowej gruntów dla potrzeb kierunku rekultywacji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarski Surowcami Mineralnymi PAN w Krakowie
 
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):227-237
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono problem sporządzenia opinii o stopniu ograniczenia wartości użytkowej gruntów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zagadnienie analizowano na przykładzie terenów po eksploatacji surowców ilastych. Poddano pod dyskusję zasadność wykonywania takiej opinii dla nieużytków pogórniczych. Ustawa nie reguluje zakresu merytorycznego opinii, stąd zaproponowano jej treść oraz zakres wykonania. Opinia została sporządzona w celu uzasadnienia zmiany decyzji o kierunku rekultywacji. Zmiana ta może się przyczynić do szybkiego przywrócenia wartości użytkowych zdewastowanym gruntom. Analizowany obiekt pogórniczy cechowała skomplikowana sytuacja formalna i własnościowa, utrudniająca wykonanie rekultywacji. Doświadczenia autorów wskazują, że nie jest to przypadek odosobniony, raczej reprezentatywny dla wielu obiektów poeksploatacyjnych.
 
REFERENCJE (12)
1.
BENDER J., GILEWSKA M., 1988, Rekultywacja w ujęciu aktów prawnych, badań naukowych i gospodarczej praktyki, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia, Sozotechnika 26, 53-68.
 
2.
BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 
3.
CHWASTEK J., ŻUŁAWSKI C., 1981, Rekultywacja terenów zniszczonych przez przemysł wydobywczy, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 
4.
GOŁDA T., 2005, Rekultywacja, SU 1678, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
5.
Instrukcja opracowania mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000, 2005, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
6.
KRZAKLEWSKI W., 1988, Leśna rekultywacja i biologicznie zagospodarowanie nieużytków poprzemy-słowych, Skrypty dla Szkół Wyższych, AR, Kraków.
 
7.
SKAWINA T., 1968, Klasyfikacja terenów pogórniczych dla potrzeb rekultywacyjnych, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 
8.
SKAWINA T., TRAF AS M., 1971, Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 
9.
UBERMAN R., NAWORYTA W., 2013, Dyskusja na temat podatków lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Sympozja i Konferencje, nr 85, s. 325-334.
 
10.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 
11.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 
12.
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń, 2009, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top