PL EN
The assessment of the ground value reduction as a basis for the decision about reclamation manner
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarski Surowcami Mineralnymi PAN w Krakowie
 
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):227-237
 
ABSTRACT
In the article the problem of elaboration of the ground value reduction assessment has been presented according with the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land. The issue based on the case study from former clay exploitation area has been discussed. The need of elaboration of such assessment for postexploitation areas has been proposed for the discussion. Because of the fact that the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land does not regulate the scope and content of such assessment in the paper the proposal of such document and the methodology of its elaboration has been put forward. The assessment has been undertaken due to the change of reclamation manner of post mining area. This change can make the reclamation much more realistic and executable. The post mining area, presented in the case study, is characterized by complicated formal properties, which make the reclamation very difficult. The authors’ experiences indicate that such situation is not unusual, on the contrary, it is common within small open pits.
 
REFERENCES (12)
1.
BENDER J., GILEWSKA M., 1988, Rekultywacja w ujęciu aktów prawnych, badań naukowych i gospodarczej praktyki, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia, Sozotechnika 26, 53-68.
 
2.
BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 
3.
CHWASTEK J., ŻUŁAWSKI C., 1981, Rekultywacja terenów zniszczonych przez przemysł wydobywczy, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 
4.
GOŁDA T., 2005, Rekultywacja, SU 1678, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
5.
Instrukcja opracowania mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000, 2005, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
6.
KRZAKLEWSKI W., 1988, Leśna rekultywacja i biologicznie zagospodarowanie nieużytków poprzemy-słowych, Skrypty dla Szkół Wyższych, AR, Kraków.
 
7.
SKAWINA T., 1968, Klasyfikacja terenów pogórniczych dla potrzeb rekultywacyjnych, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 
8.
SKAWINA T., TRAF AS M., 1971, Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 
9.
UBERMAN R., NAWORYTA W., 2013, Dyskusja na temat podatków lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Sympozja i Konferencje, nr 85, s. 325-334.
 
10.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 
11.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 
12.
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń, 2009, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top