PL EN
Estimation of stone dust quality upon sand equivalent test
 
More details
Hide details
1
TPA Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze w Pruszkowie, Pruszków
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):181-189
 
ABSTRACT
The main aim of project was correlation between different methods used for estimation of stone dust quality in unbound aggregate mixtures for road subbases. The program builds on the six unbound mixtures 0-31,5 (basalt, dolomite, gabbro, granite, melaphyre and limestone). Sand equivalent test was executed on the fractions 0-2 mm and 0-4 mm after five times crumbling in Proctor apparatus. The solution for sand equivalent test will be prepared according to Polish and European standards (reagents used for preparation of concentrated solution are the same in both cases, but there are different proportions). On this basis it can be concluded if both test (according to PN and PN-EN) give similar results. In many of the technical specifications, the sand equivalent test is still required according to old Polish standard, which has been replaced by PN-EN. In PN-EN 933-8:2012 there is another method of preparation of the sample than in 2001 edition.
 
REFERENCES (9)
1.
BN-64/8931-01, Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
 
2.
PN-EN 933-8:2001, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych.
 
3.
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN 933-8:2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych.
 
4.
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. PN-EN 933-9:2013, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości drobnych.
 
5.
cząstek. Badanie błękitem metylenowym. PN-EN 13242:2013, Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych.
 
6.
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 13286-2:2010, Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody.
 
7.
określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora. PN-S-06102:1997, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 
8.
PROJEKT OST, Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych, zagęszczanych mechanicznie.
 
9.
WYMAGANIA TECHNICZNE, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4, 2010, GDDKIA, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top