PL EN
The origin of stone from columns in the st. Leonard's crypt (the Wawel Cathedral)
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Zakład Geologii Złożonej i Górniczej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30.
 
 
Corresponding author
Jan Bromowicz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Zakład Geologii Złożonej i Górniczej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30.
 
 
Mining Science 2009;125(35):19-32
 
ABSTRACT
The St. Leonard's crypt is the best preserved fragment of Romanesque Cathedral, consecrated in the year 1142 on the Wawel Hill. Examined rock as a mineral components , texture and structure, cement, high porosity and its very thick-bedded development essential for the extraction of columns, lets one to determine it as the Istebna sandstone with high plausibility. Block indispensable for making shafts, have been extracted probably from rocky outcrops typical for Istebna beds.
 
REFERENCES (24)
1.
ALEXANDROWICZ Z., Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych, Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, 1978, nr 113, 5-87.
 
2.
ALEXANDROWICZ Z., Optymalny system ochrony skałek w Polsce, Ochrona Przyrody, 1990, nr 47, 277-308.
 
3.
BOCHNAK A., Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na Wawelu, Rocznik Krakowski, 1938, t. 30, 239-248.
 
4.
BOCHNAK A., Najstarsze budowle wawelskie, [w:] Prace z dziejów polski feudalnej ofiarowane Romanowi Gródeckiemu, Warszawa, 1960, 100-106.
 
5.
BROMOWICZ J., KARWACKI A., Geologiczne podstawy klasyfikacji bloczności złóż kamieni budowlanych, Prz. Geol., 1982, nr 4, 173-175'.
 
6.
BROMOWICZ J., MAGIERA J., Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego Krakowa, Górn. Odkr. 2008, nr 2-3, 62-71.
 
7.
BURTAN J., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Wieliczka, Wyd. PIG, Warszawa 1954.
 
8.
FIRLET J., PIANOWSKI Z., Sprawozdanie z badań w podziemiach katedry wawelskiej 1981-1983 r. Odkrycie kościoła przedromańskiego. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi kościołami katedralnymi na Wawelu, Sprawozdania Archeologiczne, 1985, r. 37, 169-179.
 
9.
FIRLET J., PIANOWSKI Z., Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, Kw. Architektury i Urbanistyki., 2000, r. 44, z. 4, 207-236.
 
10.
FIRLET J., PIANOWSKI Z., Uwagi o topografii wczesnośredniowiecznego Wawelu, Acta Arche-ologica Waweliana, 2006, t. 3, 43-58.
 
11.
KAMIEŃSKI M., PESZAT C, RUTKOWSKI J., Zmienność petrograficzna piaskowców karpackich i zagadnienie ich klasyfikacji, Roczn. PTG, 1967, t. 37, 499-508.
 
12.
PESZAT C. Litologia i geneza konkrecyjnych piaskowców wapnistych jednostki śląskiej (Polskie Karpaty fliszowe), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 1998, t. 382, 75-99.
 
13.
PESZAT C., Petrologia piaskowców istebniańskich strefy czarnorzeckiej miedzy Cieszyna a Wolą Komborską (Polskie Karpaty fliszowe), Biuletyn PIG, 2001, nr 394, 73-126.
 
14.
PESZAT C. (red.), BROMOWICZ J., GUCIK S., MAGIERA J., MOROZ-KOPCZYŃSKA M., NOWAK T. W., Piaskowce karpackie, ich znaczenie surowcowe i perspektywy wykorzystania, Zeszyty Naukowe AGH, kwart. Geologia, 1976, t. 2 (2), 3-95.
 
15.
PESZAT C, WIESER S., Minerał composition of matrix in thick-bedded Istebna Sandstones (the Polish Flysch Carpathians), Miner. Pol., 1999, vol. 30, 73-84.
 
16.
PETTIJOHN F. J., POTTER P. E., SIEVER R., Sand and Sandstone, Springer-Verlag, Berlin 1972.
 
17.
PIANOWSKI Z., Uwagi na temat grobowca z pochówkiem biskupa Murusa w krypcie św. Leonarda na Wawelu, Studia Waweliana, 1993, t. 2, 13-23.
 
18.
PIETRUSIŃSKI J., Katedra krakowska - biskupia czy królewska? Dzieje fundacji, [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, Warszawa 1975.
 
19.
PIETRUSIŃSKI J., Krakowska katedra romańska fundacji króla Bolesława II Szczodrego, [w:] Katedra krakowska w średniowieczu, materiały Sesji Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, kwiecień 1994 (red. J. Daranowska-Lukaszewska, K. Kuczman), 1996.
 
20.
POWERS M.C., A new roundness scalę for sedimentary particles, J. Sedim. Petrol., 1953, nr 23, 117-119.
 
21.
SZYSZKO-BOHUSZ A., Studia nad katedrą wawelską, Prace Komisji Historii Sztuki, 1946, r. 8, 1939/1946, 107-133.
 
22.
UNRUG R., Kordyliera śląska jako obszar źródłowy materiału klastycznego piaskowców fliszowych Beskidu Śląskiego i Beskidu Wysokiego (Polskie Karpaty Zachodnie), Roczn. PTG, 1968, t. 38, 81-164.
 
23.
WOJCIECHOWSKI T., Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900.
 
24.
ŻUROWSKA K. Geneza zachodniej części tak zwanej drugiej katedry krakowskiej, Zeszyty naukowe UJ, Prace z Historii Sztuki, 1972, z. 10, 35-72.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top