PL EN
Valuation of minerał assets. Standards of valuation
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Corresponding author
Ryszard Uberman
Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2009;125(35):213-225
 
ABSTRACT
Theoretical developments and experiences concerning estimating value of mineral assets, specifying the most important problems in that field were presented in the article. Mineral assets in market economy are a production factor. Value of the mineral assets, including mineral deposits valuation. The goals of estimation the value of the mineral assets. Standards and methods of appraising the value. Legal basic of appraising profession. Valuation codes - the POLVAL Code. Specific features of mineral deposits extracted by the open cast method requiring a specific approach impacting real estate's valuation.
 
REFERENCES (28)
1.
BUDZOWSKA A., Własności złóż kopalin. Użytkowanie górnicze, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Miesięcznik WUG nr specj., 1998.
 
2.
KACZANOWICZ M., Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskim, Wyd. nakładem autora. Drukarnia Noskowskiego, Warecka nr 15, Warszawa 1896.
 
3.
KICKl J., SAŁUGA P., O potrzebie standaryzacji i opracowania polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 2/4, 2008.
 
4.
LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995.
 
5.
METCALFE M., Metody wyceny własności złóż. Górn. Odkr., nr 2-3, 1998.
 
6.
MIKOSZ R., Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Miesięcznik WUG nr 5, 2004.
 
7.
NIEĆ M., Dylematy własności złóż kopalin, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 21, zeszyt specj. 1, 2005.
 
8.
NIEĆ M., JĘDRZEJEWSKA A., SAŁACIŃSKI R., STEFANOWICZ J. A., UBERMAN R., Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian, Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr 2, 2007.
 
9.
.SAŁACIŃSKI R., Funkcjonowanie Prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do gospodarki złożem, Górn. Odkr., nr 2-3, 2002.
 
10.
SAŁACIŃSKI R., Prawo własności złóż kopalin - problem nierozwiązywalny, Górn. Odkr. nr 3-4, 2004.
 
11.
SAŁUGA P., Wycena złóż surowców mineralnych w procesie światowego górnictwa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, zeszyt specj. 2, 2006.
 
12.
STEFANOWICZ J.A., Nowe Regulacje Prawa geologicznego i górniczego, a procesy prywatyzacji przedsiębiorstw wydobywczych, Mat. V konf. z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Zakopane 5-7X 1994. Wyd. CPPGSiE PAN, Kraków 1994.
 
13.
SZAMAŁEK K., Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
14.
UBERMAN R., Wartości złoża kopalin - wybrane problemy wyceny w świetle teorii Hotellinga, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 18, zeszyt specj., 2002.
 
15.
UBERMAN R., Problemy metodologiczne wyceny wartości złóż kopalin wydobywanych metodą odkrywkową. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 18, zeszyt specj., 2002.
 
16.
UBERMAN R., Skutki prawne i finansowe przyjęcia metody eksploatacji jako kryterium ustalania własności złóż kopalin, Gófn. Odkr. nr 3-4, 2004.
 
17.
UBERMAN R., UBERMAN R., Wycena własności złóż kopalin. Metody, problemy, praktyczne rozwiązania, Wyd. N-D AGH, Kraków 2005.
 
18.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Minerał Policy in Poland. Mining Manuał, Wyd. N-D AGH, Kraków 2007.
 
19.
UBERMAN R., Wycena wartości złóż kopalin eksploatowanych odkrywkowo. Cechy wspólne i odrębności z wyceną nieruchomości, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, zeszyt 2/4, 2008.
 
20.
UBERMAN R., UBERMAN R., Podstawy wyceny złóż kopalin. Teoria i praktyka, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
21.
WANI ELI STA K., SAŁUGA P., KICKI J., DZIERŻĄ J., JAROSZ J., MILKO WSKI R., SOBCZYK E., WIRTH H., Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metoda wyceny, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2002.
 
22.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, t. jedn: DzU 2005.228.1947 ze zm.
 
23.
Prawo geologiczne i górnicze - projekt ustawy z dnia 4 czerwca 2008 r.
 
24.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004.46543, ze zm.
 
25.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, DzU 2002.230.1924.
 
26.
Międzynarodowe Standardy Wyceny - wydanie polskie, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 
27.
Standardy V.7, Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
 
28.
Polski Kodeks Wyceny Złóż Kopalin (Kodeks POLVAL), Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top