PL EN
Analysis of gas and rock outburst hazard in coal deposit within Wałbrzych coal basin using GIS tools
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):49-73
 
ABSTRACT
ArcGIS software was used to analyse gas and rock outbursts which occurred in the former coal mines in Wałbrzych including Wałbrzych coal mine, Thorez coal mine and Victoria coal mine over 1909–1999 years. Spatial and descriptive database was built. The parameters defining gas and rock outbursts included in the database were statistically analysed as well as visualized using map compositions. The outline history of mining in Wałbrzych was also depicted. Outburst phenomenon and geological conditions of Lower Silesian coal deposit were also presented.
 
REFERENCES (15)
1.
AUGUSTYNIAK K., BOSSOWSKI A., 1979, Węgiel Kamienny, [w:] K. Dziedzic i in. (red.), Surowce mineralne Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław.
 
2.
BOSSOWSKI A., CHLEBOWSKI Z., 1978, Najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż węgla kamiennego w synklinorium śródsudeckim, Przegl. Geol., 26.
 
3.
CIS J., 1971, Wyrzuty gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węgla Kamiennego, Śląsk, Katowice.
 
4.
GROCHOLSKI W., 1961, Tektonika południowo-zachodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich, Studia Geol. Pol., vol. 8.
 
5.
GROCHOLSKI A., 1982, Przekrój koncepcyjny Lubawka–Brzeg Dolny, [w:] A. Grocholski, L. Sawicki (red.), Stan rozpoznania strukturalnego i kierunki badań Dolnego Śląska, Inst. Geol., Wrocław.
 
6.
KOTAS A., PORZYCKI J., 1984, Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski, Przegl. Geol., 22.
 
7.
KOZŁOWSKI B., 1980, Zagrożenie wyrzutami gazów i skał w górnictwie węglowym, PWN, Warszawa–Kraków.
 
8.
KOZŁOWSKI B., 1982, Gazy kopalniane-kontrola, prognoza, zwalczanie, PWN, Warszawa.
 
9.
NEMEC W., 1979, Wulkanizm późnokarboński w niecce wałbrzyskiej (synklinorium śródsudeckie), Rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
10.
NEMEC W., PORĘBSKI S., TEISSEYRE A.K., 1982, Explanatory notes to the lithotectonic molasses profile of the Intra-Sudetic Basin, Polish part, Veröff. Zentralinst. Phys. Erde AdW DDR., 66.
 
11.
NOWAKOWSKI A., 1976, Petrologic aspect of pericline twinning in albites of igneous rocks, Acta Geol. Pol., 26.
 
12.
OBERC J., 1964, Główna dyslokacja diagonalna i jej znaczenie dla stanowiska synklinoriów waryscyjsko-laramijskich, Kwart. Geol., 8.
 
13.
OBERC J., 1972, Budowa geologiczna Polski. T. IV. Tektonika, cz. 2. Sudety i obszary przyległe, Wyd. Geol., Warszawa.
 
14.
PIĄTEK E.M., 1992, Wałbrzyskie górnictwo węglowe. Rys historyczny, Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 
15.
PLEWA M., 1968, Skały magmowe i przejawy mineralizacji w zachodniej i środkowej części niecki wałbrzyskiej, Prace Miner., 12.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top