PL EN
Analiza zagrożenia wyrzutami gazów i skał w złożu węgla kamiennego w niecce wałbrzyskiej z zastosowaniem narzędzi GIS
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):49-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym celem opracowania było przeanalizowanie wyrzutów gazów i skał, które miały miejsce w niecce wałbrzyskiej w trzech dawnych kopalniach węgla kamiennego a mianowicie w kopalni Victoria, kopalni Wałbrzych i kopalni Thorez, w latach 1909–1998 z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS. Zbudowano przestrzenną i opisową cyfrową bazę danych, zawierającą parametry opisujące wyrzuty gazów i skał i przeprowadzono ich statystyczną analizę wraz z wizualizacją. Przedstawiono również zarys ponad 500 letniej historii górnictwa w niecce wałbrzyskiej. Ponadto omówiono problematykę związaną z wyrzutami gazów i skał oraz warunki geologiczne w dolnośląskim złożu węgla kamiennego.
 
REFERENCJE (15)
1.
AUGUSTYNIAK K., BOSSOWSKI A., 1979, Węgiel Kamienny, [w:] K. Dziedzic i in. (red.), Surowce mineralne Dolnego Śląska, Ossolineum, Wrocław.
 
2.
BOSSOWSKI A., CHLEBOWSKI Z., 1978, Najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż węgla kamiennego w synklinorium śródsudeckim, Przegl. Geol., 26.
 
3.
CIS J., 1971, Wyrzuty gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węgla Kamiennego, Śląsk, Katowice.
 
4.
GROCHOLSKI W., 1961, Tektonika południowo-zachodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich, Studia Geol. Pol., vol. 8.
 
5.
GROCHOLSKI A., 1982, Przekrój koncepcyjny Lubawka–Brzeg Dolny, [w:] A. Grocholski, L. Sawicki (red.), Stan rozpoznania strukturalnego i kierunki badań Dolnego Śląska, Inst. Geol., Wrocław.
 
6.
KOTAS A., PORZYCKI J., 1984, Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski, Przegl. Geol., 22.
 
7.
KOZŁOWSKI B., 1980, Zagrożenie wyrzutami gazów i skał w górnictwie węglowym, PWN, Warszawa–Kraków.
 
8.
KOZŁOWSKI B., 1982, Gazy kopalniane-kontrola, prognoza, zwalczanie, PWN, Warszawa.
 
9.
NEMEC W., 1979, Wulkanizm późnokarboński w niecce wałbrzyskiej (synklinorium śródsudeckie), Rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
10.
NEMEC W., PORĘBSKI S., TEISSEYRE A.K., 1982, Explanatory notes to the lithotectonic molasses profile of the Intra-Sudetic Basin, Polish part, Veröff. Zentralinst. Phys. Erde AdW DDR., 66.
 
11.
NOWAKOWSKI A., 1976, Petrologic aspect of pericline twinning in albites of igneous rocks, Acta Geol. Pol., 26.
 
12.
OBERC J., 1964, Główna dyslokacja diagonalna i jej znaczenie dla stanowiska synklinoriów waryscyjsko-laramijskich, Kwart. Geol., 8.
 
13.
OBERC J., 1972, Budowa geologiczna Polski. T. IV. Tektonika, cz. 2. Sudety i obszary przyległe, Wyd. Geol., Warszawa.
 
14.
PIĄTEK E.M., 1992, Wałbrzyskie górnictwo węglowe. Rys historyczny, Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 
15.
PLEWA M., 1968, Skały magmowe i przejawy mineralizacji w zachodniej i środkowej części niecki wałbrzyskiej, Prace Miner., 12.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top