PL EN
Formal and legal possibilities of exploitation of mineral deposits in the Natura 2000 areas of the Lower Silesia Region
 
More details
Hide details
1
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 
 
Corresponding author
Katarzyna Łapińska   

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):159-170
 
ABSTRACT
European Ecological Network Natura 2000 is a network of protected areas of the European Union with the purpose of protecting specific habitats and species of wild flora and fauna considered rare and endangered throughout Europe. Protection of these elements of nature is realised by maintaining their so called “proper level of protection”. Therefore before the execution of any plans or projects including those located outside of Natura 2000 areas, which could significantly affect the protected objects and its integrity, it is vital to carry out a proper assessment of their impact on Natura 2000 area.
 
REFERENCES (13)
1.
ENGEL J., Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa 2009.
 
2.
LIRO A., Wymogi związane z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000, http://www.slideshare.net/nowe..., 2008.
 
3.
LIRO A., DYDUCH- FALNIOWSKA A., NATURA 2000. Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
 
4.
KOMISJA EUROPEJSKA., Zarządzanie obszarami Natura 2000: Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, Wydanie polskie: WWF Polska, 2007.
 
5.
KISTOWSKI M., PCHAŁEK M., Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Warszawa 2009.
 
6.
MICHAJŁOW U., RADKO M., Realizacja inwestycji a sieć Natura 2000 – działania minimalizujące, 2008.
 
8.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. DzU 2009.151.1220 ze zm.).
 
9.
Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. ws. obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU 2004.229.2313 ze zm.: DzU 2007.179.1275 i DzU 2008.198.1226).
 
10.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
12.
Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2004 r. ws. określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku (DzU 2004.257.2573 ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top