PL EN
Możliwości formalno-prawne eksploatacji złóż kopalin w dolnośląskich obszarach Natura 2000
 
Więcej
Ukryj
1
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Łapińska   

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):159-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest siecią obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, która ma na celu ochronę określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Ochrona tych elementów przyrodniczych realizowana jest poprzez zachowanie ich tzw. właściwego stanu ochrony. Stąd przed wdro- żeniem planów lub realizacją przedsięwzięć położonych również poza granicami obszaru Natura 2000, które mogą znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru oraz jego integralność, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
 
REFERENCJE (13)
1.
ENGEL J., Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa 2009.
 
2.
LIRO A., Wymogi związane z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000, http://www.slideshare.net/nowe..., 2008.
 
3.
LIRO A., DYDUCH- FALNIOWSKA A., NATURA 2000. Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
 
4.
KOMISJA EUROPEJSKA., Zarządzanie obszarami Natura 2000: Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG, Wydanie polskie: WWF Polska, 2007.
 
5.
KISTOWSKI M., PCHAŁEK M., Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Warszawa 2009.
 
6.
MICHAJŁOW U., RADKO M., Realizacja inwestycji a sieć Natura 2000 – działania minimalizujące, 2008.
 
8.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. DzU 2009.151.1220 ze zm.).
 
9.
Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. ws. obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (DzU 2004.229.2313 ze zm.: DzU 2007.179.1275 i DzU 2008.198.1226).
 
10.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DzU 2005.228.1947 ze zm.).
 
12.
Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2004 r. ws. określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku (DzU 2004.257.2573 ze zm.).
 
13.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top