120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Ważniejsze uwarunkowania przyrodnicze a wydobywanie kruszyw

 
1
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):199–206
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Większość udokumentowanych na Dolnym Śląsku złóż surowców mineralnych zlokalizowanych jest na terenach cennych przyrodniczo (tereny górskie, doliny rzeczne), z czego blisko 39% leży w granicach jednej lub kilku obszarowych form ochrony przyrody. Działalność polegająca na wydobywaniu kruszyw bez względu na rodzaj eksploatacji oraz wielkości wydobycia wiąże się zawsze z negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Dlatego ważne jest aby na etapie przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko zaproponować rozwiązania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na elementy przyrodnicze w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wydobywania kopaliny.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kamil Martyniak   
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
 
REFERENCJE (2):
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzU 2008.25.150 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DzU 2009.151.1220 ze zm.).
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586