PL EN
Law regulations for the marketing of construction products
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):77-87
 
ABSTRACT
The article gives a characteristic of the rules of the Regulation (EU) no 305/2011 of the European parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC and the Regulations about construction products regulations change, and also the Construction Law Regulations. The article presents the most important changes concerning construction products assessment and permission to use rules in comparison with the rules valid before the 1th of July 2013.
 
REFERENCES (9)
1.
Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 
2.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej, DUU z dnia 21 lutego 2014.
 
3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.
 
4.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
 
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
6.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409.
 
7.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
 
8.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top