PL EN
Regulacje prawne wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):77-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Scharakteryzowano zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG, ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz prawo budowlane. Artykuł podaje ważniejsze zmiany zasad oceny i dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w stosunku do obowiązujących przed 1 lipca 2013 roku.
 
REFERENCJE (9)
1.
Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 
2.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej, DUU z dnia 21 lutego 2014.
 
3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.
 
4.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
 
5.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
6.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409.
 
7.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
 
8.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
 
9.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top