PL EN
Rekultywacja w prawie geologicznym i górniczym jako element planowania działalności
 
Więcej
Ukryj
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):171–179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dobrze zaplanowana działalność górnicza cechuje się tym, że już na jej początku należy wiedzieć jak będzie wyglądało zakończenie. Istotnym elementem planowania jest rekultywacja i likwidacja zakładu górniczego. Te dwa procesy mają znaczenie nie tylko w kształtowaniu opłacalności eksploatacji kopaliny, ale mają również wymiar obowiązku prawnego, jaki nakładają przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego. Artykuł ma na celu przybliżenie tych zagadnień w świetle ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z jednoczesną oceną dotychczasowych i nowych przepisów w odniesieniu do skuteczności egzekwowania obowiązku rekultywacyjnego. Przeprowadzona analiza uregulowań prawnych i posiadane doświadczenie zawodowe autorów zaowocowało przedstawieniem kilku tez związanych z procesem rekultywacji.
 
REFERENCJE (17)
1.
GUS, 2012, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., 2010, Rekultywacja Terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Monografia, Wyd. Fundacja Nauki i Tradycje Górnicze AGH, Kraków.
 
3.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.48.
 
4.
KRZAKLEWSKI W., 2001, Rekultywacja obszarów pogórniczych i przemysłowych. Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, red. Kotarba M.J., TBŚ „Geosfera", Kraków.
 
5.
PN-G-07800:2002. Górnictwo odkrywkowe, Rekultywacja, Ogólne wytyczne projektowania.
 
6.
PTAK M., 2013, Przyrodnicze elementy metody KZN2000/mAHP, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 136, Studia i Materiały Nr 43.
 
7.
Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych, Dz.U.2012.372.
 
8.
Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, Dz.U.2012.511.
 
9.
Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, Dz.U.2013.1008.
 
10.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 
11.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
 
12.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.20647.
 
13.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U.2007.210.
 
14.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2013.1136.
 
15.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 
16.
WUG, 2011, Sprawozdanie, Katowice.
 
17.
WUG, 2012, Sprawozdanie, Katowice.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586