PL EN
Reclamation of mine according to the new geological and mining low as an important element of mine planning
 
More details
Hide details
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
2
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):171-179
 
ABSTRACT
Well-planned mining business is characterized by the knowledge about the way of ending at the starting point of this activity. Those elements should be included mine reclamation and liquidation. These two processes are important for the profitability of investment which is mineral extraction and it is the environmental protection and geological and mining legal obligation. This paper explain this issues taking into account the Geological and Mining Low and its executive acts. The authors also asses the new and existing regulations considering their effectiveness in enforcing in the range of mine reclamation. The analysis of low regulations and the authors experience allowed for presentation few theses about the whole process of mine reclamation.
 
REFERENCES (17)
1.
GUS, 2012, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., 2010, Rekultywacja Terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Monografia, Wyd. Fundacja Nauki i Tradycje Górnicze AGH, Kraków.
 
3.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.48.
 
4.
KRZAKLEWSKI W., 2001, Rekultywacja obszarów pogórniczych i przemysłowych. Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój, red. Kotarba M.J., TBŚ „Geosfera", Kraków.
 
5.
PN-G-07800:2002. Górnictwo odkrywkowe, Rekultywacja, Ogólne wytyczne projektowania.
 
6.
PTAK M., 2013, Przyrodnicze elementy metody KZN2000/mAHP, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 136, Studia i Materiały Nr 43.
 
7.
Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. ws. planów ruchu zakładów górniczych, Dz.U.2012.372.
 
8.
Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2012 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, Dz.U.2012.511.
 
9.
Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, Dz.U.2013.1008.
 
10.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 
11.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232.
 
12.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.20647.
 
13.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U.2007.210.
 
14.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2013.1136.
 
15.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 
16.
WUG, 2011, Sprawozdanie, Katowice.
 
17.
WUG, 2012, Sprawozdanie, Katowice.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top