PL EN
Medicinal CO2-rich water deposits in the Polish part of the Sudetes
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Department of Mining
 
 
Corresponding author
Elżbieta Liber-Makowska   

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Department of Mining
 
 
Mining Science 2021;28:247-261
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents characteristics of medicinal CO2-rich water deposits occurring in different hydrogeological units of the Sudetes. The conditions of deposit formation in different and lithologically diverse rock media lead to the occurrence of waters varying in TDS (0.03-6.7 g/L) and CO2 content (0.2-3.5 g/L) in a relatively small area of the Polish Sudetes. There are also CO2-rich water intakes with various total discharges in particular deposits: from 5216 m3/year in Czerniawa-Zdrój to 250871 m3/year in Duszniki-Zdrój. Particular attention has been paid to quantitative and qualitative parameters of Duszniki-Zdrój and Szczawno-Zdrój deposits. In Szczawno-Zdrój, the exploited intakes are springs with discharges in the range of 0.006-0.225 m3/h, and in Duszniki-Zdrój – boreholes with discharges ranging from 4.2 to 18.0 m3/h. The article presents the results of a statistical analysis of CO2 content and intake discharge. Hydrogeochemical analyses have been performed with the use of AquaChem 2014.2 software.
 
REFERENCES (19)
1.
APPELO C.A.J., POSTMA D., 2007, Geochemistry, groundwater and pollution, Balkema Publ.
 
2.
Bilans…, 2020, Bilans zasobow kopalin i wod podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r. PIG-PIB, Warwszwa; http://geoportal.pgi.gov.pl/cs....
 
3.
CIEZKOWSKI W., 1990, Studium hydrogeochemii wod leczniczych Sudetow polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotech. Polit. Wroc., Nr 60 (19).
 
4.
CIEZKOWSKI W., ZUBER A., KABAT T., KOZLOWSKI J., LIBER E., TEISSEYRE B., GRABCZAK J., DULIŃSKI M., WIŚNIEWSKA M., IZYDORSKA A., 1996, Proba okreslenia obszarow zasilania wod leczniczych pochodzenia filtracyjnego w Polsce, Zaklad Badawczo-Rozwojowy Zdroje, Inne Raporty Wydzialu Geoinzynierii, Gornictwa i Geologii Politechniki Wroclawskiej.
 
5.
CIEZKOWSKI W., KIELCZAWA B., LIBER-MAKOWSKA E., PRZYLIBSKI T.A., ZAK S., 2016, Wody lecznicze regionu sudeckiego: wybrane problemy, Przegl. Geol., Vol. 64, No. 9, 671–682.
 
6.
DREVER J., 2002, The geochemistry of natural waters, Prentice Hall.
 
7.
FISTEK J., 1977, Szczawy Kotliny Klodzkiej i Gor Bystrzyckich, Biul. Geol. UW, Vol. 22, 61–111.
 
8.
HAYDUKIEWICZ A., OLSZEWSKI S., POREBSKI S., TEISSEYRE A., 1982, Szczegolowa mapa geologiczna Sudetow wraz z Objaśnieniami. Arkusz Walbrzych, Wyd. Geol, Warszawa.
 
9.
HEM J.D., 1985, Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water, U.S. Geo-logical Survey Water Supply Paper, 2254.
 
10.
HOUNSLOW AW., 1995, Water quality data. Analysis and interpretation. 1st ed., CRC Press, Boca Raton, USA, 398 pp.
 
11.
KIELCZAWA B., 2001, Wody zmineralizowane Gorzanowa, PhD thesis, Wydzial Gorniczy PWr, Raport Inst. Gor. Ser. PRE No. 9, Wroclaw, 1–167.
 
12.
KIELCZAWA B., CIEZKOWSKI W, DUDA M., 2018, Gorzanow – nowe zloze wod leczniczych w Sudetach (SW Polska), Acta Balneologica, Vol. 60, No. 4, 301–306.
 
13.
KIELCZAWA B., LIBER-MAKOWSKA E., 2017, Zmienność wybranych parametrow fizykochemicznych wod leczniczych Szczawna-Zdroju (Sudety), Przeglad Geologiczny, vol. 65, nr 11/1.
 
14.
KIELCZAWA B, LIBER-MAKOWSKA E., 2018, Factors affecting changes in quality parameters of medicinal waters in Szczawno-Zdroj (Sudety Mountains, Poland). [In:] 18th International Multi-disciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. Conference Proceedings, Vol. 18. Water re-sources. Forest, marine and ocean ecosystems, Issue 3.1. Hydrology and water resources, 2–8 July, 2018,.
 
15.
Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, cop. s. 313–320.
 
16.
LIBER E., 2001, Zmienność wydajności ujeć wod leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze zloz sudeckich, PhD thesis, Raporty Inst. Gor. Ser. PRE No. 3, Wroclaw, 1–169.
 
17.
LIBER-MAKOWSKA E., KIELCZAWA B., 2019, Characteristics of variation in selected hydrogeo-logical parameters of Duszniki Zdroj medicinal waters (Sudety Mts, Poland). [In:] 19th Interna-tional Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. Conference Proceedings, Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2. Hydrogeology, engi-neering geology and geotechnics, oil and gas exploration, 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgar-ia. Sofia: STEF92 Technology, cop. pp. 95–104.
 
18.
ROMANOVA A., POROWSKI A., ZIELSKI T., DANCEWICZ A., 2021, Origin and evolution of chemical composition of mineral waters of Szczawno Zdroj inferred from long term variation of ionic ratios, Sudetes Mts. (SW Poland), Environmental Earth Sciences 80, 374, THEMATIC ISSUE https://doi.org/10.1007/s12665....
 
19.
ZELAZNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BULA Z., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLACZKA A., ZABA J., ZYTKO K., 2011, Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Drukarnia KID.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top