PL EN
Medicinal CO2-rich water deposits in the Polish part of the Sudetes
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Department of Mining
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Liber-Makowska   

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Department of Mining
 
 
Mining Science 2021;28:247-261
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono charakterystykę złóż leczniczych szczaw, występujących w zróżnicowanych jednostkach hydrogeologicznych Sudetów. Warunki formowania się tych złóż w odrębnych i zróżnicowanych litologicznie ośrodkach skalnych powodują że w stosunkowo niewielkiej przestrzeni polskich Sudetów występują wody o zróżnicowanej mineralizacji (0.03-6.7 g/L) i zawartości CO2 (0.2-3.5 g/L). Występują tu również ujęcia szczaw o różnych sumarycznych wydajnościach w poszczególnych złożach od 5216 m3/rok w Czerniawie-Zdroju do 250871 m3/rok w Dusznikach-Zdroju. Szczególną uwagę zwrócono na parametry ilościowe i jakościowe złóż Dusznik-Zdroju i Szczawna-Zdroju. W Szczawnie-Zdroju eksploatowane są źródła o wydajności z zakresu 0.006-0.225 m3/h, a w Dusznikach-Zdroju odwierty o wydajności od 4.2 do 18.0 m3/h. Artykuł przestawia wyniki analizy statystycznej zawartości CO2 i wydajności ujęć. Analizy hydrogeochemiczne przeprowadzono z zastosowaniem programu AquaChem 2014.2.
 
REFERENCJE (19)
1.
APPELO C.A.J., POSTMA D., 2007, Geochemistry, groundwater and pollution, Balkema Publ.
 
2.
Bilans…, 2020, Bilans zasobow kopalin i wod podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r. PIG-PIB, Warwszwa; http://geoportal.pgi.gov.pl/cs....
 
3.
CIEZKOWSKI W., 1990, Studium hydrogeochemii wod leczniczych Sudetow polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotech. Polit. Wroc., Nr 60 (19).
 
4.
CIEZKOWSKI W., ZUBER A., KABAT T., KOZLOWSKI J., LIBER E., TEISSEYRE B., GRABCZAK J., DULIŃSKI M., WIŚNIEWSKA M., IZYDORSKA A., 1996, Proba okreslenia obszarow zasilania wod leczniczych pochodzenia filtracyjnego w Polsce, Zaklad Badawczo-Rozwojowy Zdroje, Inne Raporty Wydzialu Geoinzynierii, Gornictwa i Geologii Politechniki Wroclawskiej.
 
5.
CIEZKOWSKI W., KIELCZAWA B., LIBER-MAKOWSKA E., PRZYLIBSKI T.A., ZAK S., 2016, Wody lecznicze regionu sudeckiego: wybrane problemy, Przegl. Geol., Vol. 64, No. 9, 671–682.
 
6.
DREVER J., 2002, The geochemistry of natural waters, Prentice Hall.
 
7.
FISTEK J., 1977, Szczawy Kotliny Klodzkiej i Gor Bystrzyckich, Biul. Geol. UW, Vol. 22, 61–111.
 
8.
HAYDUKIEWICZ A., OLSZEWSKI S., POREBSKI S., TEISSEYRE A., 1982, Szczegolowa mapa geologiczna Sudetow wraz z Objaśnieniami. Arkusz Walbrzych, Wyd. Geol, Warszawa.
 
9.
HEM J.D., 1985, Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water, U.S. Geo-logical Survey Water Supply Paper, 2254.
 
10.
HOUNSLOW AW., 1995, Water quality data. Analysis and interpretation. 1st ed., CRC Press, Boca Raton, USA, 398 pp.
 
11.
KIELCZAWA B., 2001, Wody zmineralizowane Gorzanowa, PhD thesis, Wydzial Gorniczy PWr, Raport Inst. Gor. Ser. PRE No. 9, Wroclaw, 1–167.
 
12.
KIELCZAWA B., CIEZKOWSKI W, DUDA M., 2018, Gorzanow – nowe zloze wod leczniczych w Sudetach (SW Polska), Acta Balneologica, Vol. 60, No. 4, 301–306.
 
13.
KIELCZAWA B., LIBER-MAKOWSKA E., 2017, Zmienność wybranych parametrow fizykochemicznych wod leczniczych Szczawna-Zdroju (Sudety), Przeglad Geologiczny, vol. 65, nr 11/1.
 
14.
KIELCZAWA B, LIBER-MAKOWSKA E., 2018, Factors affecting changes in quality parameters of medicinal waters in Szczawno-Zdroj (Sudety Mountains, Poland). [In:] 18th International Multi-disciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018. Conference Proceedings, Vol. 18. Water re-sources. Forest, marine and ocean ecosystems, Issue 3.1. Hydrology and water resources, 2–8 July, 2018,.
 
15.
Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, cop. s. 313–320.
 
16.
LIBER E., 2001, Zmienność wydajności ujeć wod leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze zloz sudeckich, PhD thesis, Raporty Inst. Gor. Ser. PRE No. 3, Wroclaw, 1–169.
 
17.
LIBER-MAKOWSKA E., KIELCZAWA B., 2019, Characteristics of variation in selected hydrogeo-logical parameters of Duszniki Zdroj medicinal waters (Sudety Mts, Poland). [In:] 19th Interna-tional Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. Conference Proceedings, Vol. 19, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2. Hydrogeology, engi-neering geology and geotechnics, oil and gas exploration, 30 June–6 July, 2019, Albena, Bulgar-ia. Sofia: STEF92 Technology, cop. pp. 95–104.
 
18.
ROMANOVA A., POROWSKI A., ZIELSKI T., DANCEWICZ A., 2021, Origin and evolution of chemical composition of mineral waters of Szczawno Zdroj inferred from long term variation of ionic ratios, Sudetes Mts. (SW Poland), Environmental Earth Sciences 80, 374, THEMATIC ISSUE https://doi.org/10.1007/s12665....
 
19.
ZELAZNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BULA Z., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLACZKA A., ZABA J., ZYTKO K., 2011, Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Drukarnia KID.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top