PL EN
Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Madziarz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):141-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano roboty górniczo-poszukiwawcze prowadzone na szeregu dolnoślą- skich złóż polimetalicznych po zakończeniu II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono poszukiwaniom i eksploatacji rud uranu. Przedstawiono najważniejsze ośrodki dawnej eksploatacji kruszców, czynne na tym terenie do 1925 r. Szczegółowo scharakteryzowano prace prowadzone w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. w kopalniach podlegających przedsiębiorstwu „Sudeckie Zakłady Górnicze”, z siedzibą w Kowarach. Zwrócono uwagę na niedostateczny stan rozpoznania złóż kopalń „Stara Góra” i „Czarnów”, w których roboty przerwano przed dotarciem do interesujących z gospodarczego widzenia partii złóż.
 
REFERENCJE (34)
1.
BANAŚ M., Złoże rudy arsenowej w Czarnowie, Przegl. Geol., 5, Warszawa 1967.
 
2.
BERG G., Der Erzbergbau in Schlesien, seine geologische Grundlagen und seine gesichtliche Entwicklung, Metali, u. Erz., Halle a. S., 1923.
 
3.
BIAŁACZEWSKI A., Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego, Przegląd Geologiczny, nr 2, 1967.
 
4.
BOLEWSKI A., Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1958. Przegląd Geologiczny, nr 8, 9, 1958.
 
5.
DANIEC L., Problemy poszukiwawcze rud polimetalicznych w Sudetach, Przegląd Geologiczny, nr 6, 1962.
 
6.
DZIEKOŃSKI T., Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do polowy XX w., Wydawnictwo PAN, 1972.
 
7.
FURMANSKI J., Koreferat do dokumentacji złoża rud arsenu „Czarnów" w Czarnowie, 1956, niepublikowane.
 
8.
JASKÓLSKI S., MOCHNACKA K, Złoże cyny w Gierczynie w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku i próba wyjaśnienia jego genezy, Arch. Miner., tom 22, 1959.
 
9.
JĘDRYSEK M.O., Geologia i Górnictwo w Polsce (2005-2007), Od Komisji Kruszcowej do dziś - Wybrane zagadnienia z punktu widzenia Głównego Geologa Kraju, Kopaliny, 2008.06.
 
10.
JĘDRYSEK M.O., Hydrogen, carbon and oxygen isotope model of serpentinization of ultramafic rocks exemplified by Ślęża Mt. and Braszowice ophiolite complexes. In: Guide-book for excursions in Poland, Scientific Conference "Lower and Upper Paleozoic metabasites and ophiolites of the Polish Sudetes", W. Narebski and A. Majerowicz (eds), Polish Academy of Science, Committee of Mineralogical Sciences and Institute of Geological Sciences at the Wrocław University, 1989.
 
11.
JĘDRYSEK M.O., SACHANBIŃSKI M., Stable isotope and trace element studies of tein ophicar-bonates at Gogolow-Jordanow serpentinite massif (Poland): a contribution to the origin of ophi-aragonite and ophimagnesite. Geochemical Journal, 28, 1994.
 
12.
JĘDRYSEK M.O., HAŁAS S., The origin of magnesite deposits from the Polish Foresudetic Block Ophiolites: Preliminary 513C and 8180 investigations. Terra Nova, 2, 1989.
 
13.
KŁOS T., Dokumentacja geologiczna złoża rud cyny w Gierczynie, 1957, nie publikowana.
 
14.
KONSTANTYNOWICZ E., Geneza sudeckich polimetalicznych złóż żyłowych ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji miedziowej. Instytut Geologiczny. Biuletyn 241, 1971.
 
15.
MADZIARZ M., 800 years of mining in Radzimowice. From a 13th century ore mine to uranium ore mining, an example of centuries long history of the Lower Silesian ore mining development, The mine as the witness to history and a monument of technology, 21 World Mining Congress, Wieliczka 2008.
 
16.
MADZIARZ M., Kopalnia „Gierczyn" - zapomniany epizod w historii dolnośląskiego górnictwa rud Ziem Zachodnich, Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 
17.
MADZIARZ M., SZTUK H., Eksploatacja rud cyny w Górach Izerskich - historia, czy przyszłość dla regionu?, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 
18.
MADZIARZ M., Złoże rud polimetalicznych w Czarnowie w powojennych pracach geologiczno-poszukiwawczych na obszarze Ziem Zachodnich, Materiały X jubileuszowej konferencji „Górnictwo wczoraj i dziś", Mysłowice 2008.
 
19.
MANECKI A. Studium mineralogiczno - petrograficzne polimetalicznych żył okolic Wojcieszowa (Dolny Śląsk), pr. Miner. Kom. Nauk Miner. PAN Oddz. w Krakowie, nr 2, 1965.
 
20.
MIKULSKI St., Złoto rodzime w złożu rudy arsenowej w Czarnowie. Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego, 1997.
 
21.
PAJĄK M., Wstępne dane o występowaniu złota rodzimego w Radzimowicach (Góry Kaczawskie), Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego, 1997.
 
22.
PAULO A, STRZELSKA-SMAKOWSKA B„ Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, Kraków, Wyd. AGH, 2000.
 
23.
PAULO A., SALAMON W., Przyczynek do znajomości złoża polirnetalicznego w Starej Górze, Kwart. Geol., t. 18, nr 2. 1974.
 
24.
PETRASCHECK W.E., Die Erzlagerstatten des Schlesischen Gebirges, Arch. Lagerst. Forsch., 59, Berlin 1933.
 
25.
PRACA ZBIOROWA, Ocena uranonośności Sudetów, Zakłady Przemysłowe R-1 Kowary, 1959.
 
26.
PRACA ZBIOROWA, Sprawozdanie z prac geofizycznych metodą oporową w rejonie kopalni „Czarnów", CZKRN, 1953.
 
27.
PRACA ZBIOROWA, Studium dla opróbowania i rozpoznania geologicznego złoża rudy cyny, ZBiPM Cuprum, Wrocław 1979, niepublikowana.
 
28.
PRACA ZBIOROWA, Surowce Mineralne Dolnego Śląska, Wrocław 1979.
 
29.
PRACA ZBIOROWA, Wstępne informacje o pracach geologicznych kopalnictwa rud nieżelaznych w latach 1945-1954. CZKRN, Katowice 1955, niepublikowana.
 
30.
PRACA ZBIOROWA, Sprawozdanie z działalności Sudeckich Zakładów Górniczych w łatach 1952-1955, Stalinogród 1955.
 
31.
PUTZER H., Die Zirmfuhrende Fahlbandlagerstatten von Giehren im Isengebirge, Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 92, 1940.
 
32.
SYLWESTRZAK H, WOŁKOWICZ K, Nowy zespól Sn-W-Mo ze Starej Góry (Dolny Śląsk) i jego znaczenie genetyczne, Przegl. Geol. nr 2, 1985.
 
33.
ZIMNOCH E., Mineralizacja krnzcowa złoża Czarnów (Sudety), Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Geologicznego, Kraków 1985.
 
34.
ZIMNOCH E., Okruszcowanie złoża Starej Góry w świetle nowych danych. Biul. Geol. UW, t. 5, 1965.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top