120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Prace badawczo-inwentaryzacyjne stanowisk dawnego górnictwa kruszców jako element zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska

 
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2012;135(42):163–178
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono realizowane systematycznie od szeregu lat w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prace badawczo-inwentaryzacyjne w zakresie rozpoznania i dokumentowania stanowisk dawnego górnictwa kruszców na Dolnym Śląsku na tle historii górnictwa rud na tym obszarze, oraz realizowany przez KGHM CUPRUM Sp z o. o. w oparciu o ich rezultaty projekt zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania do celów turystyki przemysłowej i geoturystyki zachowanych pozosta- łości wydobycia rud cyny i kobaltu w sąsiedztwie miejscowości Krobica–Gierczyn–Przecznica u podnóża Gór Izerskich, w sąsiedztwie Świeradowa Zdroju.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maciej Madziarz
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny, Wrocław
 
REFERENCJE (20):
1. CRAIG J.R., VAUGHAN D.J., SKINNER B.J., Zasoby Ziemi. Warszawa 2003.
2. CZAPLIŃSKI M., KASZUBA E., WĄS G., ŻERELIK R. (red.), Historia Śląska, Wrocław, 2002.
3. DZIEDZIC., K., KOZŁOWSKI S., MAJEROWICZ A., SAWICKI L. (red.), Surowce Mineralne Dolnego Śląska. Wrocław, 1979.
4. DZIEKOŃSKI T., Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX w., Wrocław–Warszawa, 1972.
5. FESTENBERG-PACKISCH H., Der Metallische Bergbau Niederschlesiens. Wien 1881.
6. MADZIARZ M., „Cuprifodina in montibus” o historii i pozostałościach dawnych robót górniczych w rejonie Miedzianki – miasta zrodzonego i unicestwionego przez górnictwo, Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, tom 3, Wrocław 2010.
7. MADZIARZ M., Kopalnie „Czarnów”, „Miedzianka” i „Stara Góra” w poszukiwaniach okruszcowania uranowego oraz rud metali w latach 40. i 50. XX w., Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, tom 2, Wrocław 2009.
8. MADZIARZ M., Stan rozpoznania historycznie eksploatowanych sudeckich złóż polimetalicznych w świetle wyników powojennych prac geologiczno-poszukiwawczych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 128, seria: Studia i Materiały nr 36.
9. MADZIARZ M., Tereny dawnych robót górniczych w Bystrzycy Górnej, Modliszowie i Dziećmorowicach w świetle danych archiwalnych i badań współczesnych. [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. Wrocław 2008.
10. MADZIARZ M, SZTUK H., Eksploatacja rudy cyny w Górach Izerskich: historia czy perspektywa dla regionu?, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały Nr 32, Wrocław 2006.
11. MADZIARZ M, SZTUK H., Kopalnia “Gierczyn” – zapomniany epizod w historii górnictwa rud Ziem Zachodnich, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2008.
12. MADZIARZ M, Pozostałości dawnych kopalń rud kobaltu w rejonie Przecznicy, Dzieje Górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2008.
13. MADZIARZ M, Zadania i znaczenie sztolni w historycznej eksploatacji górniczej na przyklei zachowanych wyrobisk dawnego górnictwa rud cyny i kobaltu okolic Gierczyna, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2012.
14. MADZIARZ M., MIZERA A., DĘBKOWSKI R., Projekt „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki Śladami dawnego górnictwa kruszców” jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, Wrocław 2012.
15. NEY R. (red.) Surowce Mineralne Polski, Surowce Metaliczne: miedź, srebro. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1997.
16. PAULO A, STRZELSKA-SMAKOWSKA B., Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, Kraków, 2000.
17. Pr. zb., Ocena uranonośności Sudetów, Zakłady Przemysłowe R-1, Kowary, 1959.
18. Pr. zb., Zarys Dziejów Górnictwa na Ziemiach Polskich. Tom I i II. Katowice 1961.
19. QUIRING H., Geschichte des Goldes, Stuttgart, 1948.
20. SACHS A., Bodenschätze Schlesiens. Erze, Kohlen, Nutzbare Gesteine. Leipzig 1906.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586