PL EN
Once again about the directions of reclamation and their choice, critically
 
More details
Hide details
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):141-155
 
ABSTRACT
The sense of determining the direction of reclamation and the meaningful content of this term have been critically presented against the background of the law regulations and the mining practice. A review of reclamation directions and methods for choosing the appropriate reclamation of post-mining terrains has been conducted. The kinds of terrains after rock quarrying have been described together with their distinctive characteristics which have decisive influence on the choice of the reclamation direction. The most important conditionings for the choice of the kind of reclamation have been analysed, including economic, social and natural factors. The importance of cost optimisation of the reclamation venture have been highlighted together with the costs of infrastructure maintenance costs after the reclamation process is finished. The necessity for adjusting the reclamation process of the post-mining objects to their future functions has been justified while considering local conditions, including the demography. The difference between the social expectancies for a specific method of reclamation and the actual need resulting from the municipality’s requirements has been distinguished. Critical reference to the reclamation practice in Polish rock quarrying has been made. Attention has been paid to insufficient use of the potential of the post-mining terrains and the necessity to change this situation for the improvement of the industry’s public image in a social perception.
 
REFERENCES (13)
1.
CYMERMAN R., Rekultywacja gruntów zdewastowanych, Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1988.
 
2.
GLAPA W., JONEK W., Rekultywacja terenów i zagospodarowanie wyrobisk po wydobywaniu kruszyw naturalnych spod wody, [w:] J. Malewski (red.), Zagospodarowanie wyrobisk, 1999.
 
3.
GLAPA W., O potrzebie aktualizacji przepisów dotyczących rekultywacji gruntów i terenów, Górnictwo Odkrywkowe, r. 46, nr 5/6, s. 55–61, 2004.
 
4.
GOŁDA T., Rekultywacja, Skrypty Uczelniane AGH, SU 1678, Kraków 2005.
 
5.
MACIĄG D., LENARTOWICZ K., Europejski Warsztat Scenariuszy Świadomości. Technika. Polskie doświadczenia i zamierzenia, Mat. 2. Konferencji REGENTIF, PKr., Kraków 2007.
 
6.
MALEWSKI J. (red)., Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 1999.
 
7.
MALEWSKI J., Górnictwo i gospodarka zasobami ziemi, Górn. Odkr., nr 2–3, Wrocław 1998.
 
8.
MIŚTA A., BATOR E., Wykorzystanie odpadów do rekultywacji wyrobiska po eksploatacji złoża bazaltu w Graczach, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 11 (183), 2009.
 
9.
OSTRĘGA A., Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie, Rozpr. doktorska, 2004.
 
10.
PAULO A., Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/3, 2008.
 
11.
POLAK K. i in., Problemy wodnej rekultywacji wyrobisk kruszyw naturalnych, Materiały Konferencyjne, Konferencja pt. Problemy eksploatacji kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych, AGH w Krakowie, 5 kwietnia 2011 r.
 
12.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Rekultywacja i rewitalizacja terenów po działalności górniczej. Polskie osiągnięcia i problemy, Mat. I Polsko-Niemieckiego Forum Rekultywacji i Rewitalizacji Obszarów Pogórniczych, Wisła-Jawornik, 8–9 marca 2012.
 
13.
ZAJĄC T., Uwarunkowania przyrodnicze eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych, Materiały Konferencyjne, Konferencja pt. Problemy eksploatacji kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych, AGH, Kraków, 5 kwietnia 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top