PL EN
Perspectives of improving and developing factory production control on the basis of experience in certification of aggregates and mineral-asphalt mixtures
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Corresponding author
Wojciech Wójtowicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2009;125(35):237-242
 
ABSTRACT
The article presents the most common problems and their solutions in rock mining enterprises with maintaining and improving factory production control system. The most common mistakes as well as the methods of avoiding them especially while introducing the product on the market and preparing sales documentation are enumerated with regard to insufficient legal awareness of the products receivers. The problems of aggregates receivers connected with maintaining stable products features are also discussed.
 
REFERENCES (5)
1.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004.92.881).
 
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU 2004.195.2011).
 
3.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 
4.
PN-EN 13108:21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji.
 
5.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top