120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Kierunki doskonalenia i rozwoju zakładowej kontroli produkcji na podstawie doświadczeń w certyfikacji kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Mining Science 2009;125(35):237–242
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Podano najczęściej spotykane problemy i sposoby ich rozwiązywania w przedsiębiorstwach górnictwa skalnego w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zakładowej kontroli produkcji. Wymieniono najczęściej popełniane błędy oraz metody ich uniknięcia, szczególnie przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu i sporządzeniu dokumentów związanych ze sprzedażą na tle niedostatecznej świadomości odbiorców wyrobów w zakresie wymagań prawnych. Opisano także problemy odbiorców kruszyw związane z utrzymaniem stabilnych cen wyrobów.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Wójtowicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (5):
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU 2004.92.881).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU 2004.195.2011).
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
4. PN-EN 13108:21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji.
5. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586