120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Scope and frequency of research - possibility of limitations

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):163–173
ABSTRACT
The article presents the possibility of changes in the scope and frequency of testing. Reference was made to the provisions of the standards for testing of possible adjustments. The results of studies showing the records specified by standards.
CORRESPONDING AUTHOR
Danuta Kukielska   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCES (11):
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU. 2002.166.1360 ze zm.).
2. Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU.2004.92.881 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (DzU. 2004156.1118 ze zm).
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
7. PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń.
8. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
10. PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.
11. PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586