120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Zakres i częstotliwość badań - możliwości ograniczeń

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):163–173
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono możliwości zmian zakresu i częstotliwości badań. Odniesiono się do zapisów w normach dotyczących możliwych korekt badań. Przytoczono wyniki badań ilustrujące zapisy normowe.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Danuta Kukielska   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (11):
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU. 2002.166.1360 ze zm.).
2. Ustawa z dnia z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU.2004.92.881 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (DzU. 2004156.1118 ze zm).
4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
7. PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń.
8. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
10. PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.
11. PN-EN 13383-2 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586