PL EN
Selected aspects of risk estimation in rock mining production plants
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Mariola Stefanicka
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2010;131(38):149-155
 
ABSTRACT
The paper describes selected aspects of occupational risk estimation procedures in rock mining production plants. A function of risk estimation in modern H&S management in mining facilities is presented. A special attention is paid to role of “Safety and health document” that determines integrated approach to occupational risk estimation in mining facility. An example of danger identification and documentation of occupational risk estimation in rock mining production is also presented in the text.
 
REFERENCES (6)
1.
Dyrektywa Rady Nr 92/104/EWG z dnia 3.12.1992 r. w sprawie minimalnych wymagań poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego.
 
2.
PN–N–18002: 2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
 
3.
PN–N–18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 
4.
Rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.Nr 169, poz.1650).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.0.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopalinę pospolitą (Dz. U. 2002.109.962, zm. D. U. 2004.24.212).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. 2003. Nr 94, poz. 841, ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top