PL EN
Structure of the rock mineral deposits geoinformation system - assumptions
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Corresponding author
Jan Blachowski   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Joanna Specylak-Skrzypecka   

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):23-34
 
ABSTRACT
Within the project Technological strategies and scenarios of development and use of rock mineral deposits the Institute of Mining Engineering from the Wroclaw University of Technology together with the IGO (Institute of Opencast Mining) Poltegor-Institute carries out a task to develop a Pilot geoinformation system for rock mineral deposits for a chosen region of Dolno%l"skie Voivodeship characterized by large and diversified rock mineral resources. The system will allow storage and distribution of geospatial data related to rock mineral resources in GIS environment and its functionality will allow solving of problems related to location and conditions in the analyzed space, trend analysis and prediction of changes in rock mineral management. The system will also distribute geoinformation services such as providing spatial data through internet browser – spatial service client – connecting with a internet map portal. The system assumptions have been developed after the analysis of available geoinformation systems and questionnaire of its potential users. In the paper proposed GIS environment of the Pilot geoinformation system for rock mineral deposits and system’s database have been described.
 
REFERENCES (13)
1.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., JURDZIAK L., KAWALEC W., PACTWA K., Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.1.1 Opracowanie analizy wybranych narzędzi geoinformacyjnych i portali mapowych oraz narzędzi informatycznych do modelowania geologicznego wraz z opracowaniem ankiety i wytycznych dotyczących modelowania struktur geologicznych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, I11/2009/S-106, nr 106, 2009.
 
2.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., JURDZIAK L., KAWALEC W., PACTWA K., Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, Etap 5.1.4 Opracowanie wyników ankiet dla starostw powiatowych dotyczących rozpoznania zasobów oraz narzędzi informacyjnych w zakresie surowców skalnych, Etap 5.2.1 Opracowanie wstępnych założeń do systemu geoinformacji dotyczącego złóż surowców skalnych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 6, I11/2010/S-006, 2010.
 
3.
CHOJKA A., Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, 2009.
 
4.
ESRI, ArcGIS Server 9.3.1. Help, 2008.
 
5.
ESRI, Introduction to ArcGIS Server, 2009.
 
6.
GAŹDZICKI J., Leksykon geomatyczny, wyd. II, Polskie Tow. Informacji Przestrzennej, Warszawa 2003.
 
7.
GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., GIS Obszary zastosowań, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 
8.
LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D. W., GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 
9.
OGC, OpenGIS® Specifications, @ http://www.opengeospatial.org/..., 2010.
 
10.
Rozporządzenie MŚ z dnia 22.06.2005 r. ws. rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (DzU 2005.116.982 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowano na podstawie (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
12.
Upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 9.01.2008 r. skierowane do starostów DGig-4761-3/168/08Mso.
 
13.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 1994.27.96. ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top