PL EN
Struktura systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych - założenia
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Joanna Specylak-Skrzypecka   

„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):23-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ramach projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej wspólnie z IGO PoltegorInstytut realizuje zadanie budowy Pilotowego systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych dla wybranego rejonu województwa dolnośląskiego, charakteryzującego się dużymi i różnorodnymi zasobami tych kopalin. System umożliwi gromadzenie i udostępnianie danych geoprzestrzennych dotyczących zasobów w środowisku GIS, a jego funkcjonalność pozwoli na rozwiązywanie problemów lokalizacji i warunków panujących w analizowanej przestrzeni, badanie trendów, prawidłowości i prognozowanie zmian związanych z gospodarką surowcami. System ma też udostępniać usługi geoinformacyjne, jak dystrybucja i wyszukiwanie danych przestrzennych poprzez przeglądarkę internetową – klienta usług geoprzestrzennych – łączącą się z internetowym portalem mapowym. Założenia systemu opracowano po analizie funkcjonalności dostępnych systemów geoinformacyjnych oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych jego użytkowników. W artykule przedstawiono środowisko w jakim jest budowany Pilotowy system geoinformacyjny dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim oraz opisano podstawy struktury bazy danych systemu.
 
REFERENCJE (13)
1.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., JURDZIAK L., KAWALEC W., PACTWA K., Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.1.1 Opracowanie analizy wybranych narzędzi geoinformacyjnych i portali mapowych oraz narzędzi informatycznych do modelowania geologicznego wraz z opracowaniem ankiety i wytycznych dotyczących modelowania struktur geologicznych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, I11/2009/S-106, nr 106, 2009.
 
2.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., JURDZIAK L., KAWALEC W., PACTWA K., Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, Etap 5.1.4 Opracowanie wyników ankiet dla starostw powiatowych dotyczących rozpoznania zasobów oraz narzędzi informacyjnych w zakresie surowców skalnych, Etap 5.2.1 Opracowanie wstępnych założeń do systemu geoinformacji dotyczącego złóż surowców skalnych, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 6, I11/2010/S-006, 2010.
 
3.
CHOJKA A., Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, 2009.
 
4.
ESRI, ArcGIS Server 9.3.1. Help, 2008.
 
5.
ESRI, Introduction to ArcGIS Server, 2009.
 
6.
GAŹDZICKI J., Leksykon geomatyczny, wyd. II, Polskie Tow. Informacji Przestrzennej, Warszawa 2003.
 
7.
GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., GIS Obszary zastosowań, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 
8.
LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D. W., GIS. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 
9.
OGC, OpenGIS® Specifications, @ http://www.opengeospatial.org/..., 2010.
 
10.
Rozporządzenie MŚ z dnia 22.06.2005 r. ws. rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (DzU 2005.116.982 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowano na podstawie (DzU 2008.199.1227 ze zm.).
 
12.
Upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 9.01.2008 r. skierowane do starostów DGig-4761-3/168/08Mso.
 
13.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU 1994.27.96. ze zm.).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top