PL EN
The reserves of natural sand and gravel aggregates in the north-eastern Poland in relation to the planned road inwestments
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
 
Corresponding author
Katarzyna Guzik
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):105-120
 
ABSTRACT
The paper presents a detailed analysis of reserve base of sand and gravel deposits in the north-eastern Poland. The counties with the greatest volume of reserves in developed and undeveloped deposits of the aggregates in the Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Mazowieckie voivodeships were indicated. The quality of the aggregates’ deposits from various regions was characterized and the major directions of raw material utilization were given. In the further part of paper, the scope of the planned and being under construction road investments in the north-eastern Poland were discussed. Moreover, the counties considered as potential suppliers of natural aggregates for the mentioned investments were indicated.
 
REFERENCES (14)
1.
BADERA J., Problemy zagospodarowania krajowych złóż kruszywa drogowego, Kruszywa nr 1, Katowice 2011.
 
2.
BĄK B, PIOTROWSKA A., RADWANEK-BĄK B., Wpływ budowy autostrad na wydobycie kopalin okruchowych ze źródeł lokalnych na przykładzie poznańskiego odcinka autostrady A–2, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 125, Studia i materiały nr 35, Górnictwo i geologia, Wrocław 2009.
 
3.
SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red), Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2009, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 
4.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2010, Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2011.
 
5.
Objaśnienia do wybranych arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa.
 
6.
Rocznik Statystyczny RP 2010, Zakład Wyd. Statystycznych GUS, Warszawa 2011.
 
7.
SILIWOŃCZUK Z., Geologiczno-złożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce, Prace Instytutu Geologicznego 113, Warszawa 1985.
 
8.
SMAKOWSKI T. i in., Rynek kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej, Górn. Odkr., nr 6, Wrocław 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top