120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Baza zasobowa kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych północno-wschodniej Polski wobec planowanych inwestycji drogowych

 
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):105–120
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono szczegółową analizę bazy zasobowej kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w północno-wschodniej Polsce. W obrębie województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego wytypowano powiaty o największych zasobach piasków i żwirów w złożach zagospodarowanych i niezagospodarowanych. Przedstawiono regionalne zróżnicowanie jakości udokumentowanej kopaliny i podano główne kierunki jej zastosowania. Opisano zakres realizowanych i planowanych w północno-wschodniej Polsce inwestycji drogowych. Wskazano powiaty o potencjalnie największym znaczeniu dla możliwości zapewnienia dostaw tych kruszyw dla omawianych inwestycji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Guzik
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
REFERENCJE (14):
1. BADERA J., Problemy zagospodarowania krajowych złóż kruszywa drogowego, Kruszywa nr 1, Katowice 2011.
2. BĄK B, PIOTROWSKA A., RADWANEK-BĄK B., Wpływ budowy autostrad na wydobycie kopalin okruchowych ze źródeł lokalnych na przykładzie poznańskiego odcinka autostrady A–2, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr, nr 125, Studia i materiały nr 35, Górnictwo i geologia, Wrocław 2009.
3. SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red), Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2009, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
4. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2010, Wyd. PIG-PIB, Warszawa 2011.
5. Objaśnienia do wybranych arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa.
6. Rocznik Statystyczny RP 2010, Zakład Wyd. Statystycznych GUS, Warszawa 2011.
7. SILIWOŃCZUK Z., Geologiczno-złożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce, Prace Instytutu Geologicznego 113, Warszawa 1985.
8. SMAKOWSKI T. i in., Rynek kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej, Górn. Odkr., nr 6, Wrocław 2011.
9. http://www.transport.gov.pl/2-....
10. http://bip.msw.gov.pl/portal/b....
11. http://www.gddkia.gov.pl/pl/10....
12. http://www.gddkia.gov.pl/pl/40....
13. http://www.gddkia.gov.pl/pl/78....
14. http://www.gddkia.gov.pl/pl/10....
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586