PL EN
THE FORMS OF MIGRATION OF CONSTITUENTS DISSOLVED IN ACIDULOUS WATERS IN THE KŁODZKO AREA
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Beata Wiktorowicz
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):121-128
 
ABSTRACT
The paper presents the resuls of calculations of species of major and important minor elements in acidulous waters in the Kłodzko area. The hydrogeochemical model indicates possibility of formation of simple ionc forms, such as: Ca2+, Mg2+, K+ , Cl- , Na+ , Cl- and complex ionic forms with bicarbonates, carbonates and sulphates. The process may be depend on pH, mineralization and occurs others ions and CO2 . The modelling study has been carried out using of WATEQ4F.
 
REFERENCES (13)
1.
BALL J.W., NORDSTROM D.K., WATEQ4F – User’s manual for WATEQ4F, with revise thermodynamic data base and test cases for calculating speciation of major, trace and redox elements in natural waters, U.S. Geol. Surv. Open – File Rep. 1991, 91–183.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W., Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotechn. PWr, Seria: Monografie, Wrocław 1990.
 
3.
DOBRZYŃSKI D., Związki chemizmu skał wulkanicznych i wód podziemnych w okolicach Sokołowska, Kwartalnik Geologiczny 30/1986, 91–100.
 
4.
FISTEK J., Szczawy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bystrzyckich, Biul. Geol. UW, t. 22, 1977, 62–111.
 
5.
HEM J.D., Study and Interpretation of the Chemical Characteristic of Natural Water, Geol. Surv. Wat. Supp. Pap. 2254/1985.
 
6.
KIEŁCZAWA B., Wybrane zagadnienia chemizmu wód kredowego piętra wodonośnego rowu górnej Nysy Kłodzkiej. Współczesne problemy hydrogeologii, Wrocław, 2001, 321–327.
 
7.
KIEŁCZAWA B., WIKTOROWICZ B., The use of WATEQ4F software in hydrogeochemical modeling of carbonated and containing carbon dioxide waters of Bystrzyca and Orlica Mountains (SW Poland) [w:] 4th International Workshop Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif, Jugowice, 21–23 June 2006, 22–23.
 
8.
KIEŁCZAWA B., WIKTOROWICZ B., Model hydrogeochemiczny formowania się szczaw rejonu uskoku Pstrążna-Gorzanów [w:] Hydrogeochemia ’06 – X międzynarodowa Konferencja naukowa Aktualne problemy hydrogeochemii, 23–24. 06. 2006 Sosnowiec – Złoty Potok, 42–44.
 
9.
MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 
10.
MAŁECKI J., Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych, Biuletyn PIG 381, 1998.
 
11.
RATAJCZAK T., WITCZAK S., Mineralogia i hydrogeochemia żelaza w kolmatacji filtrów studziennych ujmujących wody czwartorzędowe. Zesz. Nauk. AGH 88, Geol. 29, 1983.
 
12.
WIKTOROWICZ B., Wstępna ocena stanu równowagi hydrogeochemicznej szczaw Ziemi Kłodzkiej przy zastosowaniu modelowania geochemicznego, Przegląd Geologiczny 52/2004, 1071–1075.
 
13.
WIKTOROWICZ B., Równowaga hydrogeochemiczna szczaw Ziemi Kłodzkiej, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (rozprawa doktorska, niepublikowana), Wrocław 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top