PL EN
FORMY MIGRACJI ROZPUSZCZONYCH MAKROSKŁADNIKÓW SZCZAW ZIEMI KŁODZKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Beata Wiktorowicz
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):121-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia wyniki obliczeń form migracji rozpuszczonych makroskładników szczaw Ziemi Kłodzkiej. Ustalony model hydrogeochemiczny wykazał możliwości formowania się bardziej złożonych ugrupowań. Stwierdzono, że wśród rozpuszczonych składników szczaw występują równocześnie proste jony Ca2+, Mg2+, K+ , Cl- , Na+ , Cl- , Mn2+ oraz jony złożone tworzące związki kompleksowe głównie z wodorowęglanami, węglanami i siarczanami. Czynnikami sprzyjającymi tworzeniu różnych form migracji szczaw Ziemi Kłodzkiej są: odczyn pH środowiska wód, mineralizacja i stężenie pozostałych jonów oraz stężenie CO2 . Modelowanie hydrogeochemiczne wykonano przy użyciu programu komputerowego WATEQ4F.
 
REFERENCJE (13)
1.
BALL J.W., NORDSTROM D.K., WATEQ4F – User’s manual for WATEQ4F, with revise thermodynamic data base and test cases for calculating speciation of major, trace and redox elements in natural waters, U.S. Geol. Surv. Open – File Rep. 1991, 91–183.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W., Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotechn. PWr, Seria: Monografie, Wrocław 1990.
 
3.
DOBRZYŃSKI D., Związki chemizmu skał wulkanicznych i wód podziemnych w okolicach Sokołowska, Kwartalnik Geologiczny 30/1986, 91–100.
 
4.
FISTEK J., Szczawy Kotliny Kłodzkiej i Gór Bystrzyckich, Biul. Geol. UW, t. 22, 1977, 62–111.
 
5.
HEM J.D., Study and Interpretation of the Chemical Characteristic of Natural Water, Geol. Surv. Wat. Supp. Pap. 2254/1985.
 
6.
KIEŁCZAWA B., Wybrane zagadnienia chemizmu wód kredowego piętra wodonośnego rowu górnej Nysy Kłodzkiej. Współczesne problemy hydrogeologii, Wrocław, 2001, 321–327.
 
7.
KIEŁCZAWA B., WIKTOROWICZ B., The use of WATEQ4F software in hydrogeochemical modeling of carbonated and containing carbon dioxide waters of Bystrzyca and Orlica Mountains (SW Poland) [w:] 4th International Workshop Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif, Jugowice, 21–23 June 2006, 22–23.
 
8.
KIEŁCZAWA B., WIKTOROWICZ B., Model hydrogeochemiczny formowania się szczaw rejonu uskoku Pstrążna-Gorzanów [w:] Hydrogeochemia ’06 – X międzynarodowa Konferencja naukowa Aktualne problemy hydrogeochemii, 23–24. 06. 2006 Sosnowiec – Złoty Potok, 42–44.
 
9.
MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 
10.
MAŁECKI J., Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych, Biuletyn PIG 381, 1998.
 
11.
RATAJCZAK T., WITCZAK S., Mineralogia i hydrogeochemia żelaza w kolmatacji filtrów studziennych ujmujących wody czwartorzędowe. Zesz. Nauk. AGH 88, Geol. 29, 1983.
 
12.
WIKTOROWICZ B., Wstępna ocena stanu równowagi hydrogeochemicznej szczaw Ziemi Kłodzkiej przy zastosowaniu modelowania geochemicznego, Przegląd Geologiczny 52/2004, 1071–1075.
 
13.
WIKTOROWICZ B., Równowaga hydrogeochemiczna szczaw Ziemi Kłodzkiej, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej (rozprawa doktorska, niepublikowana), Wrocław 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top